Projekt „Take a Breath“ usiluje o snížení znečištění ovzduší pro lepší zdraví

Projekt „Take a Breath!“ (TAB) vyvinul inovační přístup ke snižování znečištění ovzduší způsobovaného vozidly, průmyslem i domácím vytápěním a snižování negativních dopadů znečištění na lidské zdraví. Záměrem projektu je omezit dopady znečištění ovzduší na změnu klimatu a současně podpořit v zapojených městech udržitelný hospodářský růst prostřednictvím několika integrovaných nástrojů a opatření, jejichž cílem je podpora místních činitelů, kteří přijímají rozhodnutí, při zlepšování kvality ovzduší, lidského zdraví i kvality života.

Další nástroje

 

" Projekt TAB nám pomáhá pochopit ‚zdravotní stav‘ území a určit vhodná řešení pro zvýšení kvality životního prostředí. Potřebujeme se nadechnout ve všech smyslech slova: vyšší kvalita vzduchu pomáhá místní ekonomice stejně jako zvyšuje kvalitu života. "

Agnese Uguesová, starostka italského Sangana

Znečištění ovzduší představuje složitou problematiku. Zdroje znečištění se často nacházejí daleko od místa, kde se projevují dopady. Projekt TAB shromáždil environmentální údaje, které byly zadány do virtuální observatoře zachycující úroveň znečištění, jeho interakci s klimatem a dopad na lidské zdraví v zúčastněných městech.

Takto vznikl základ pro nadnárodní konzultace o kvalitě ovzduší, do nichž se zapojily obce, místní samospráva, průmyslové podniky, zdravotničtí profesionálové i nevládní organizace. Konzultace vedly k formulování politického dokumentu, který obsahoval adaptační akční plány pro zúčastněné regiony, včetně nástrojů a opatření pro snižování znečištění ovzduší a zmírňování jeho účinků.

Platforma pro sdílení informací a spolupráci

Dalším výstupem byla Středoevropská platforma pro zdravé životní prostředí (CEUHEP), jež je veřejnosti k dispozici na internetu a která podporuje shromažďování a sdílení informací prostřednictvím spolupráce mezi veřejnými orgány a odborníky na kvalitu ovzduší a environmentální zdraví. Byly vytvořeny národní platformy pro zdravé životní prostředí, které mají podporovat debatu o příčinách, dopadech a prevenci znečištění ovzduší.

Aktivity pro zvyšování povědomí probíhající v partnerských zemích byly zacíleny na přibližně 400 000 lidí. Do školení zaměřeného na budování kapacity se zapojilo již asi 700 osob, včetně zástupců veřejných orgánů, pracovníků ze zdravotnictví, odborníků na životní prostředí, učitelů, studentů a dalších zúčastněných stran. Integrace zvyšování povědomí a školení představuje významný úspěch projektu TAB.

Kromě přímých výstupů může projekt TAB pomoci vytvářet pracovní místa v řadě různých sektorů, od podpory vytváření systémů environmentálního řízení až po podporu místního cestovního ruchu díky čistšímu prostředí zúčastněných oblastí, a tím zvýšení jejich atraktivity. Projekt také předpokládá produkci čistých zdrojů vytápění, zejména na základě komerčního využití kamen na dřevo s menšími emisemi znečišťujících látek. Adaptační akční plány a deklarace starostů podepsané partnerskými městy a regiony mohou pomoci dále zlepšovat kvalitu ovzduší a posilovat zdraví obyvatel, a tím ještě více prodlužovat život a zvyšovat úspěšnost projektu TAB.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „TAB – Take a breath!“ činí 1 877 042,00 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 1 559 549,70 EUR.

Datum konceptu

10/12/2014