Projekt PRESOURCE pomáhá s přechodem k efektivnímu využívání zdrojů.

Projekt PRESOURCE (Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe – Propagace efektivního využívání zdrojů u MSP ve střední Evropě) pomáhá malým a středním podnikům (MSP) ve střední Evropě efektivněji využívat zdroje a šetřit energii, chránit životnímu prostředí a zvyšovat konkurenceschopnost. Propaguje zodpovědné využívání přírodních zdrojů malými a středními výrobci, což by mělo vést k optimalizaci výrobních postupů a návrhů výrobků.

Další nástroje

 

" Diskuse na workshopech PRESOURCE mi opět potvrdily, jak je u MSP důležitý standardní přístup k efektivnějšímu využívání zdrojů. "

Wilfried Denz, ekologický poradce, předseda Komise pro standardy VDI 4598 – efektivní využívání zdrojů u MSP, Německo

V zájmu zlepšování schopnosti MSP různými způsoby zefektivňovat využívání zdrojů analyzovali naši partneři stávající nástroje, které jsou k tomuto účelu využívány, a pomocí společně sestaveného dotazníku provedli průzkum mezi malými a středními výrobci. Na základě toho vyvinuli metodiku EDIT Value (Eco-innovation Diagnosis and Implementation Tool for increase of enterprise Value – Nástroj pro diagnostiku a implementaci ekoinovací za účelem zvýšení hodnoty firem), která analyzuje efektivitu využití zdrojů v celé struktuře managementu společnosti.

Byl navržen a implementován školicí program pro konzultanty v oblasti efektivního využívání zdrojů, zaměřený na použití nástroje EDIT Value. Nástroj EDIT Value byl poté v pilotní fázi použit u MSP ze zúčastněných zemí a poté byly vypracovány plány pro jednotlivé MSP.

Podpora při zajišťování financí

Projekt PRESOURCE se také zaměřil na zkvalitňování znalostí a mechanismů v oblasti sdílení rizik a financování ekoinovací u MSP, včetně pobídek a inovativních plánů financování. Partneři provedli přes 100 rozhovorů s investory z veřejné i soukromé sféry a získali tak přehled o vnímání efektivity využití zdrojů a souvisejících investic ve finančním sektoru. Získané poznatky byly využity při vypracovávání finančního průvodce pro MSP zaměřeného na příležitosti financování opatření na zvýšení efektivity využití zdrojů a při provádění rozšířené analýzy nákladů a přínosů, která tato opatření vyčíslila v penězích a dala tak poskytovatelům úvěrů možnost je vyhodnotit.

Tato práce přispěla k vybudování kompetenční platformy pro oblast efektivního využití zdrojů ve střední Evropě. Jde o jednotné informační středisko pro činnosti a subjekty související s efektivním využíváním zdrojů ve zúčastněných zemích. Všechny informace jsou uvedeny na webových stránkách projektu. Platforma spojuje instituce, jako jsou veřejné úřady, poradenské subjekty, obchodní asociace a výzkumná centra, a zapojuje je do dialogu, vylepšuje rámec pro efektivní využívání zdrojů a reaguje na stěžejní iniciativu EU2020 v oblasti efektivního využívání zdrojů a s ní související program. Za účelem prohloubení dialogu byly rovněž uspořádány mezinárodní workshopy.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „PRESOURCE“ činí 1 825 762 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „STŘEDNÍ EVROPA“ částkou 1 419 068 EUR.


Datum konceptu

16/12/2014