Prvotřídní železnice připravena

Součástí tohoto projektu jsou významné práce na železniční spodní a svrchní konstrukci, drenážním systému, mostech a viaduktech a řídicím a komunikačním vybavení na trati Planá – Cheb.

Další nástroje

 

Očekává se, že z lepších informačních služeb, vylepšeného přístupu pro osoby se sníženou mobilitou a rychlejšího a bezpečnějšího provozu bude mít užitek větší počet cestujících.

Nové vyhlídky pro tuto železniční trať

Příslušný železniční úsek je součástí Transevropské dopravní sítě. V nedávných letech zde stáli před problémy, jako jsou významná omezení rychlosti a zatížení a zařízení pro řízení vlaků a komunikaci, které je zastaralé a nákladné na údržbu. Díky projektu optimalizace se nejvyšší dovolená rychlost zvýší ze 100 km/h na 150 km/h pro soupravy s naklápěcí technikou a na 120 km/h pro klasické soupravy. Jedním z hlavních cílů projektu je zajistit, aby technický stav trati a souvisejících budov a vybavení odpovídal evropským normám.

Komplexní síť zvyšuje dostupnost a bezpečí

Snahou projektu je zajistit, aby cestování po železnici bylo snadněji dostupné, bezpečnější a rychlejší, a proto práce na projektu zasahují všechny oblasti sítě. Toto jsou hlavní náplně stavby: výměna železniční svrchní konstrukce včetně směrových posunů a železničních přejezdů a vylepšení železniční spodní konstrukce, a to v celkové délce 39,84 km; nová a rekonstruovaná ostrovní nástupiště; rekonstrukce 12 železničních přejezdů; a práce na 94 mostech a podjezdech.

K dalším činnostem patří výstavba protihlukových stěn v délce 9 559 m, instalace signalizačního a zabezpečovacího vybavení pro přejezdy (6 elektronických signalizačních skříní), trakční signalizace (7 trakčních úseků) a kontaktních vedení (30,382 km na jednokolejné trati a 9,456 km na dvojkolejné trati) a výstavba 1 transformátorové a konvertorové stanice.

Zelenou cestou

Při projektu nebylo opomíjeno životní prostředí. Očekává se výrazné snížení hluku, zlepšení migračních cest zvířat (nové průchody pod železniční tratí) a konkurenceschopnější postavení železnice jako udržitelného a ekologického způsobu dopravy.

Datum konceptu

24/03/2011