Prvotřídní zařízení v regionálním železničním uzlu

Železniční stanici Přerov na východě České republiky i místní trať čeká důkladná modernizace, která upraví infrastrukturu podle standardů EU.

Další nástroje

 

Nová trasa bude součástí širší celostátní a evropské vysokorychlostní železniční sítě a budou po ní moci jezdit těžší a rychlejší vlakové soupravy. Projekt má zajistit značné zrychlení železniční dopravy, které přinese až 915 000 EUR ročně.

Úpravy stanice a trasy

Přerov je se svými 47 400 obyvateli významným městem Olomouckého kraje. Nachází se na křižovatce tří dvoukolejných tratí vedoucích na severozápad do hlavního města Prahy, na severovýchod a na jih.

Projekt je součástí celoevropské dopravní trasy, plánované severojižní osy vysokorychlostní železnice, která vede z polského Gdaňsku do rakouské Vídně. Zároveň zapadá do národních plánů na podporu železniční dopravy na Střední Moravě.

Mezi cíle projektu patří rekonstrukce stávající dvoukolejné tratě ve městě a okolí, instalace zabezpečovacího zařízení kompatibilního s evropským systémem řízení železničního provozu (ERTMS) a koordinace prací s plánovaným zdvoukolejením železniční trati mezi Brnem a Přerovem.

Dosažení standardů EU

Práce budou rozděleny na dva samostatné úseky: Přerov–Dluhonice, zhruba 3 km, a Přerov–Prosenice, zhruba 5 km. Financování a výstavba v těchto úsecích bude probíhat zcela nezávisle, což také pomůže snížit dopad stavebních prací na místní železniční provoz.

Vylepšená trať bude mít povolenou hmotnost na nápravu až 22,5 tun, a umožní tak průjezd vlaků rychlostí 120 až 160 km/h. Zároveň proběhne rozsáhlá modernizace trakčního vedení i telekomunikačních a signalizačních přístrojů. V rámci tohoto projektu nebude instalován systém automatického zabezpečení vlaků (ATP), ani se nezmění funkce stávajícího systému zabezpečení na trati. Do roku 2016 však bude na rameni Přerov–Břeclav celostátní železniční trasy vedoucí na hranici se Slovenskem zaveden systém ERTMS a evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS.

Projekt vytvoří více než 190 pracovních míst a povede ke zlepšení technického stavu trati, nádražních budov a vybavení, které budou po jeho dokončení vyhovovat moderním standardům EU. Měla by se tak zvýšit rychlost průjezdu vlaků a také kapacita a bezpečnost trati. Pravděpodobně dojde také ke snížení dopadu železniční dopravy na životní prostředí v regionu a zároveň se více lidí rozhodne dát přednost cestě vlakem před silniční dopravou.

Celkové náklady a financování z EU

Celkový rozpočet na realizaci projektu „Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 1. stavba“ počítá s náklady ve výši 159 485 600 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU a Fond soudržnosti přispěje v programovém období 2007–2013 částkou 128 215 200 EUR.

Datum konceptu

01/01/2007