Rozsáhlá rekonstrukce pražské železniční stanice Hostivař

Byla provedena renovace dvoukolejné železniční tratě v pražské stanici Hostivař a jejím okolí a také stanice samotné. V první etapě projektu bylo modernizováno 1,73 km trati a po dokončení druhé fáze 2,17 km. V první etapě došlo také k modernizaci 7,4 km železničního svršku včetně instalace výhybek umožňujících vlakům změnu koleje a 7,9 km železničního spodku jak v Hostivaři, tak na rameni Hostivař–Praha Malešice. Celkem šlo v první etapě o 9,25 km a ve druhé o 10,4 km.

Další nástroje

 

Během celého projektu byla provedena práce na dvou železničních mostech, jedné lávce, jednom silničním mostu a třech propustcích, přičemž většina z jednoho mostu byla postavena, a v první etapě byly instalovány základny a podpěry ostatních. Byl dokončen podchod vedoucí k nástupištím a část jeho interiéru.

Byla postavena velká část podpěry, která nesla most a opěrnou stěnu, a byly položeny základy protihlukové bariéry o délce 534 m. Byla vybudována technologická budova a interiér byl částečně vybaven a byla provedena většina práce na budově pro odbavení osob.

Přístupová, napájecí a komunikační infrastruktura

Byly postaveny čtyři přístřešky pro cestující a byly položeny základy přeložené silnice a hlavní část pěší přístupové cesty o celkové délce 410 m. Byly zahájeny práce na přesměrování inženýrských sítí, přičemž bylo zavedeno 9,36 km trakčního vedení, nízkonapěťové a vysokonapěťové rozvodné kabely a dálkové ovládání odpojovačů regulujících napájení železničních tratí.

Byl instalován elektrický ohřev výhybek a osvětlení v pěti budovách, stejně jako signalizační a zabezpečovací zařízení. Byla položena místní komunikační kabeláž, dálková kabeláž byla upravena a ve dvou budovách bylo instalováno komunikační zařízení.

Velká část práce, která byla zahájena v první etapě, byla ve druhé dokončena. Také byla postavena dvě ostrovní nástupiště o celkové délce 540 m stejně jako další protihlukové stěny. Opravy byly provedeny na tratích o délce asi 10 km a byla zřízena místa pro odbavení cestujících a vnější osvětlení.

Velké zvýšení provozu

Stanice Hostivař je na trati Praha–České Budějovice a je vstupním místem tranzitního železničního koridoru IV ČR do pražského železničního uzlu. V roce 2011 jí prošlo každý den kolem 4 100 cestujících v dálkové dopravě a do roku 2030 by tato hodnota měla dosáhnout 7 100 a stanici bude také využívat dalších 20 000 cestujících v regionální dopravě. V současné době každý den projíždí Hostivaří kolem 80 nákladních vlaků a do roku 2030 by se toto číslo mělo zvýšit na 100. V roce 2010 bylo na úseku Hostivař–Praha-Uhříněves přepraveno asi 6 milionů tun nákladu. Očekává se, že se i tato hodnota zvýší do roku 2030 na 8,7 milionu tun ročně.

Cílem projektu je zvýšit kapacitu příměstské, dálkové a nákladní dopravy, zlepšit spojení mezi železnicí a městskou hromadnou dopravou a omezit negativní dopady dopravy. Přibližuje rovněž železniční a přidruženou infrastrukturu obecným evropským normám, což by mělo vést k úsporám času a peněz pro uživatele železnice a ke snížení provozních nákladů.

Celkové investice a finanční prostředky EU

Celková investice do projektu „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., 1. část, žst. Praha Hostivař ETAPA I“ činí celkem 28 286 844 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 22 336 706 EUR.

Datum konceptu

28/07/2017