Díky investicím z EU se česká železniční síť dostává na správnou kolej

Rekonstrukce železniční trati v Moravskoslezském kraji přispěje k modernizaci české železniční soustavy a k dosažení jejího souladu s normami EU.

Další nástroje

 

Hlavním účelem tohoto plánu je modernizovat úsek železnice o délce 11,5 km mezi česko-slovenskou státní hranicí a Českým Těšínem ve východní části Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zajistit soulad „technického“ stavu všech železničních tratí i souvisejících budov a zařízení s normami EU. Modernizací projdou také telekomunikační a signalizační zařízení i trakční vedení. Po dokončení vzroste rychlostní limit na této trati ze 120 na 160 km/h.

Celkový investiční plán se skládá ze čtyř samostatných projektů zaměřených na modernizaci železnice. Projekty jsou navrženy tak, aby přispěly k dokončení důležitých tras, které tvoří tzv. transevropskou dopravní síť (TEN-T). Zlepší se tím dostupnost České republiky, která se díky tomu stane atraktivnějším místem pro podnikání, investice a turistický ruch. Zároveň se běžným občanům usnadní cestování. Tyto projekty jsou součástí českého III. národního železničního koridoru.

Přínos pro občany i hospodářství

Modernizace železniční sítě přinese cestujícím zřetelný užitek z hlediska bezpečnosti dopravy. Zároveň zkrátí dobu jízdy a umožní tak občanům snáze cestovat jak v rámci kraje, tak v celorepublikovém i mezinárodním měřítku. Očekává se, že díky snadnému cestování se zvýší atraktivita České republiky pro investory a podnikatele, což bude mít pozitivní dopady na rozvoj jednotlivých regionů a jejich hospodářství. Vyšší rychlost cestování přinese časové úspory odpovídající přibližně 1,66 milionu EUR ročně.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“ činí 158 374 151 EUR, přičemž Fond soudržnosti přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Doprava“ a jeho priority „Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T“ částkou 84 301 151 EUR.


Datum konceptu

24/09/2014