Úklid v úpravně uranu

V rámci projektu má být provedena sanace a rekultivace úpravny MAPE Mydlovary s cílem odstranit kontaminované části někdejší chemické úpravny uranu.

Další nástroje

 

Odtěženo bude přibližně 25 936 m3 kontaminovaného materiálu a odstraněno dalších 24 265 m3 stržených a dekontaminovaných konstrukcí budov a technologického vybavení. Výsledkem budou nižší hladiny radiace a rizika kontaminace pitné a povrchové vody. Bude možné obnovit vegetaci a opět bude možná existence luk a pastvin.

Setí semen pro budoucnost

Objekt, který je cílem tohoto projektu, se nachází v Jihočeském kraji. Chemická úpravna byla jedním ze tří hlavních center chemického zpracování uranových rud v České republice a byla v provozu v letech 1962–1991. Po ukončení těžby uranových rud byla úpravna uzavřena. Potom zde byly umístěny náhradní výroby a od roku 1994 jsou výrobní objekty nevyužívané.

Cílem projektu je založit na místě chemické úpravny les a na místě odkaliště KIV/D zatravnění (louky a pastviny). Vzhledem k rozsahu a speciální povaze prováděných prací vznikne v rámci projektu 60 pracovních míst, každé téměř na dva roky.

Dvě fáze procesu dekontaminace

Splnění cílů projektu zahrnuje dva hlavní úkoly. Prvním úkolem je likvidace a sanace objektů bývalé chemické úpravny uranových rud. V rámci této fáze budou odstraněny kontaminované budovy v areálu chemické úpravny a bude odtěžena a nahrazena kontaminovaná zemina. Zároveň budou odstraněny nekontaminované budovy. Potom je na celé ploše možné obnovit vegetaci.

Druhou fází je sanace a rekultivace odkaliště KIV/D: Tato fáze zahrnuje dokončení tvarování terénu, provedení těsnicího prvku odkaliště, provedení krycí vrstvy a provedení biologické rekultivace s předpokladem budoucího zemědělského využívání území (louky a pastviny). Hlavním cílem je snížení vsakování povrchových vod do tělesa odkaliště KIV/D na minimum a snížení kontaminace podzemních vod.

Datum konceptu

28/09/2011