Vnější okruh Kolína odvede nákladní dopravu z centra města, čímž zvýší bezpečnost a kvalitu ovzduší

Nový obchvat odkloní silniční dopravu z centra Kolína do jižní části města. Jeho vybudování zvýší bezpečnost silničního provozu pro obyvatele města a významně zlepší kvalitu ovzduší. Projekt přispívá k cíli EU iniciovat udržitelný rozvoj měst ve všech členských zemích. Protože obchvat umožňuje plynulejší provoz dopravy, zkracuje také dojezdový čas, zejména pak větším nákladním vozidlům, což přinese hospodářské výhody a napomůže zlepšení volného pohybu zboží.

Další nástroje

 

Tento projekt je jednou z pěti samostatných investic, jejichž cílem je modernizovat silničnědopravní spojení s Prahou. Tato část daného širšího projektu vyústí v 7,957 km dvouproudové silnice, která bude odpovídat českým silničním normám. Bylo nutné přemístit stávající silnice a rekonstruovat silniční spojnice, mj. 12 mostů a 3 mimoúrovňové křižovatky. 

Odhaduje se, že úsporou času by přepravci nákladů mohli ušetřit více než 50 milionů eur. S ohledem na hospodářský rozvoj obchvat rovněž dokáže pojmout dodatečnou kapacitu, která je zapotřebí k zvládnutí nárůstu dopravy. V rámci projektu vznikne asi 68 pracovních míst.

Udržitelný rozvoj měst

Kolínem prochází jeden z hlavních silničních tahů směrem na Prahu. Kolín proslul festivalem tradiční dechové hudby a barokní architekturou, byl vystavěn podle nejvyšších standardů středověkého urbanismu. V tomto úspěšném městě s více než 30 000 obyvateli se pořád něco děje. Kvůli modernímu životu a nákladní přepravě však původní územní plán prochází zatěžkávací zkouškou. Silniční systém již neplnil svůj účel a bylo nutné učinit kroky k ochraně kvality života, pokud jde o kvalitu ovzduší a bezpečnost místních obyvatel.

Projekt se nezaměřuje jen na hospodářské výhody. Patří k řadě stavebních prací sponzorovaných v rámci tohoto programu, které pomáhají snížit výskyt dopravních nehod až o 40 % a omezit vystavení místních obyvatel znečištěnému ovzduší. Evropská komise odhaduje, že znečištění ovzduší může v Evropě zapříčiňovat až 400 000 úmrtí ročně. Odklonění dopravy z center měst znamená pro obyvatele skutečný zdravotní přínos.

Silnice jsou stavěny v nejvyšší kvalitě. Součástí projektu jsou protihlukové stěny, které pomohou snížit hlukovou zátěž, jíž jsou vystaveni obyvatelé žijící v blízkosti silnic. Vystavení hluku může vést k vážným zdravotním problémům, např. poruchám spánku, kardiovaskulárním či duševním onemocněním. Jedná se především o otázku zdraví, nicméně hluk může také snižovat produktivitu, dále zatěžovat systém zdravotní péče a negativně ovlivňovat hodnotu nemovitostí v blízkosti hlučných silnic.

Nová infrastruktura je mnohem zelenější a krajinářsky upravené okraje silnic se pyšní bujnou vegetací, proto je nová výstavba atraktivnější. Pro obyvatele to znamená zlepšení. Atraktivní, snadno dostupná města jsou atraktivnější také pro společnosti, které se rozhodují, kde zřídit novou provozovnu.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Silnice I/38 Kolín – obchvat“ činí 97 736 934 eur, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 83 076 393 eur.

Datum konceptu

13/04/2016