Česká železniční síť se přibližuje evropským standardům

Cílem velkého projektu financovaného EU je rekonstrukce železniční stanice Olomouc v České republice, modernizace související infrastruktury a budov a zpřístupnění stanice lidem s omezenou schopností pohybu. 

Další nástroje

 

Předmětná železniční stanice se nachází ve středomoravské metropoli Olomouc, kde žije zhruba 100 000 obyvatel. Olomouc leží u trati, která je součástí transevropské dopravní sítě, resp. programu TEN-T, jenž podporuje interoperabilitu mezi evropskými vysokorychlostními železničními sítěmi. Stanice jako taková představuje důležitý regionální dopravní uzel. 

V rámci projektu financovaného EU, jehož cílem je rekonstrukce železniční stanice Olomouc, bylo rozhodnuto, které oblasti je nutné zlepšit, a projekt nyní pomáhá zlepšení zavádět. Projekt je součástí programu TEN-T, který je určen pro rozvoj transevropské dopravní sítě a podporuje interoperabilitu mezi evropskými vysokorychlostními železničními sítěmi. 

Hlavním cílem projektu je modernizovat stavbu tak, aby splňovala stejné technické normy jako okolní stanice, a zlepšit propojení v síti. Asanace přináší užitek také cestujícím, kterým šetří čas a nabízí moderní veřejné služby, jež jsou přístupnější i lidem s omezenou schopností pohybu.

Celkové zkvalitnění stanice

Projekt zahrnuje komplexní modernizaci a rekonstrukci budov a infrastruktury. Dojde k přestavbě stávajícího traťového systému a k výstavbě nových podchodů, z nichž na nástupiště povedou schodiště a výtahy. Naplánováno je šest mostů, dva podchody pro chodce a šest rekonstruovaných nástupišť. 

Práce týkající se infrastruktury zahrnují technickou modernizaci, resp. výměnu elektrického a napájecího vedení a nová telekomunikační spojení a zařízení. Díky tomu dojde ke zřízení informačního systému pro cestující a nových napájecích jednotek a bude zajištěno vybavení pro dálkové ovládání. Očekává se, že nové železniční podkladní konstrukce a systémy navíc zlepší odvádění vody jak ve stanici, tak v jejím okolí. 

Obecně se předpokládá, že projekt přinese zkvalitnění železniční dopravy, snížení provozních nákladů, omezení externích dopadů na životní prostředí a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Velké projekty v České republice

Modernizace železniční stanice Olomouc a okolní sítě je jedním z řady velkých projektů, které v České republice probíhají. K realizaci projektu dojde ve dvou fázích: první je finančně zaštítěna Fondem soudržnosti v programovém období 2007–2013, druhá pak v programovém období 2014–2020. Předpokládané dokončení projektu se očekává v listopadu 2016.

Železniční infrastruktura je v České republice majetkem státu, projekt koordinuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Rekonstrukce železniční stanice Olomouc – fáze 1“ činí 63 485 920 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 51 928 612 EUR. 


Datum konceptu

22/04/2016