Modernizace železnic v okolí Prahy

Traťový úsek v délce 10,27 km mezi obcemi Úvaly a Běchovice ležící na území pražské železniční sítě je významnou součástí transevropské dopravní sítě a pražského dopravního systému. Kvůli špatnému stavu zařízení, jako jsou nástupiště a informační systémy, omezenému přístupu na nástupiště a dlouhým přepravním časům je nutná modernizace tohoto úseku. Ta by měla zkvalitnit služby pro cestující a zkrátit dobu cestování.

Další nástroje

 

Spojnice Úvaly-Běchovice leží v okrajové části hlavního města České republiky. Tato trať se využívá k přepravě velkého množství cestujících a značných objemů nákladů. Cílem projektu je zvýšit rychlost na trati až na 160 km/h, zkrátit dobu cestování, zvýšit bezpečnost a rozšířit přístupnost pro cestující s omezenou pohyblivostí.

Vylepšení dosažená v rámci tohoto projektu by měla přispět k tomu, aby železnice v pražském regionu byly přitažlivějším způsobem dopravy. Také by se tím měla zvýšit jejich konkurenceschopnost a při větším využívání železnic by měly být zajištěny i ekologické přínosy.

Splnění technických požadavků

Cílem komplexní modernizace infrastruktury a vybavení je uvést je do souladu se současnými požadavky. Na nádraží v Úvalech byla kompletně renovována kolejiště, železniční přejezdy a bezpečnostní zařízení a také vysokonapěťová a nízkonapěťová elektrická vedení, včetně telekomunikačních a bezpečnostních kabelů. Tím se otvírá cesta pro budoucí zavedení evropského systému řízení železničního provozu.

V některých částech trati byl položen nový železniční svršek se zvýšenou odolností proti oděru a stávající svršek byl modernizován. Bylo vybudováno jedno nové nástupiště a další nástupiště a mosty byly rekonstruovány. Byla instalována nová zařízení výhybek pro vedení vlaků z jedné koleje na druhou a byly vybudovány protihlukové bariéry. Zvýšil se průjezdný průřez, aby trať mohly využívat větší vlaky a náklady.

Bez těchto změn by se stav zařízení pravděpodobně dál zhoršoval, zejména pokud by doba používání vybavení značně překročila běžnou životnost. 

Posílení spojení

Traťový úsek Úvaly-Běchovice patří v rámci transevropské dopravní sítě k prioritě, jejímž cílem je vybudování železničních spojení mezi Aténami, Sofií, Budapeští, Vídní, Prahou, Norimberkem a Drážďanami. Jedná se o trojkolejnou trať, která vede po území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Přeprava velkého počtu cestujících na této trati se uskutečňuje příměstskými a městskými vlaky, regionálními spoji používanými na delší vzdálenosti, například do Kolína a Nymburku, spoji k přepravě do měst v jiných krajích, například do Brna a Ostravy, a mezinárodními spoji do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko. Pokud jde o nákladní dopravu, hraje tato trať významnou roli v tranzitní přepravě v rámci hlavních železničních koridorů v České republice a směrem do těchto koridorů.

Projekt patří mezi pět projektů, jejichž cílem je modernizovat vnitrostátní železniční koridor, který prochází Prahou. Částečně se financuje samostatně na základě vytváření příjmů z jízdného.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Modernizace úseku trati Praha Běchovice – Úvaly“ činí 81 000 000 eur, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 46 593 855 eur.

Datum konceptu

23/11/2016