CIRCUSE: Řízení využití půdy ve prospěch všech

Projekt CircUse podporuje udržitelný rozvoj měst tím, že omezuje obsazování nových zelených ploch a snaží se o nové využití dříve využívaných nebo nedostatečně využitých ploch. Územní spolupráce, která tvoří aspekt tohoto projektu, znamenala, že různé regiony z různých zemí mohly realizovat různé pilotní projekty v oblasti udržitelného využití půdy, a to na základě přístupu: „vyhnout se – recyklovat – kompenzovat“.

Další nástroje

 
Území v Polsku, kde byl realizován projekt CIRCUSE. Území v Polsku, kde byl realizován projekt CIRCUSE.

" Partneři projektu CircUse usilují o podporu přechodu na udržitelné využití ploch prostřednictvím dalšího rozvoje koncepce CircUse a informačních nástrojů na místní, regionální i národní úrovni. Společným cílem je pokračovat v prosazování koncepce CircUse a udržovat kontaktní síť. "

Dr Anna Starzewska-Sikorska, oddělení ekologické politiky, Ústav pro ekologii průmyslových oblastí, Katowice, Polsko

Projekt CircUse je odpovědí na gigantické rozpínání měst do krajiny a demografickou změnu, která se v Evropě odehrává. Tyto změny vedou ke způsobu využívání půdy ve městech, který není konkurenceschopný ani udržitelný. Zejména rozrůstání předměstí snižuje naši schopnost účinně řešit změnu klimatu, zvyšuje náklady na infrastrukturu a způsobuje snižování kvality půdy.

Recyklace ploch

V zájmu řešení těchto problémů nabízí projekt CircUse nový přístup k využití půdy, kterým je cirkulární tok využití ploch. Tento přístup se podobá tomu, co známe ze systémů odpadového hospodářství, kde jsou materiály vytvořeny, použity a poté vyhozeny. V nejhorším možném případě jsou tyto materiály vyhozeny a již nejsou znovu použity ani recyklovány. V optimálním případě jsou pak tyto materiály znovu použity, buď pro jiný účel, nebo jsou recyklovány tak účinně, že může být daný materiál použit znovu. Projekt CircUse uplatňuje tuto logiku na oblast využití ploch. Umožňuje klasifikovat půdu jako využívanou, nevyužitou či vyžadující recyklaci.

Zatímco některé plochy se nepřetržitě využívají, jiné oblasti jejich vlastníci či uživatelé zanedbávají či opustili. Tento stav lze porovnat s nejhorším případem, kdy se materiály již nepoužijí a stane se z nich odpad. Projekt CircUse tyto plochy, které lze považovat za odpad, identifikuje a snaží se je „recyklovat“, aby mohly být znovu využity. Tento přístup zahrnuje identifikaci příslušných lokalit a budov a jejich klasifikaci ve smyslu: plánováno, využíváno, ukončení využití, opuštění, dočasné využití a lokality pro zavedení nového využití či novou výstavbu.

Díky této nové koncepci recyklace půdy se redukuje rozpínání měst na nové, městem dříve neobsazené plochy, nevyužívané či opuštěné části města jsou recyklovány na nové životaschopné způsoby využití, a pokud není možné se vyhnout expanzivnímu záboru ploch, provádí se jinde kompenzace.

Pilotní akce

Každý zúčastněný region realizoval pilotní projekt, v jehož rámci vypracoval akční plán pro zavedení cirkulárního využívání půdy, konsolidaci městských center, přestavbu chátrajících objektů, zástavbu proluk a ochranu otevřeného prostoru. Projektový tým CircUse využívá různé metody komunikace o výsledcích projektu s cílovými skupinami, mezi které patří veřejný sektor, občané, vědci i skupiny ze soukromého sektoru – někteří tito aktéři, byť ne všichni, jsou přímo zapojeni do hospodaření s půdou. Projekt představuje významný příspěvek k práci EU na podporu městské dimenze politiky EU.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „CIRCUSE“ činila 152 318 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 129 470 EUR.


Datum konceptu

24/06/2015