Nové koncepce klastrů, které posilují konkurenceschopnost Střední Evropy

Společná práce inovativních firem a výzkumných institutů působících v nově vznikajících odvětvích posiluje konkurenceschopnost klastrů po celé Střední Evropě.

Další nástroje

 

" Projekt CluStrat nabízí jedinečnou šanci na získání nových poznatků o implementaci klíčových základních technologií v tradičních odvětvích – tedy v několika perspektivních růstových sektorech definovaných vládou spolkové země Bádensko-Württembersko. "

Hermann Koch, zástupce vedoucího oddělení „Politika klastrů a regionální ekonomická politika“, Ministerstvo financí a ekonomiky, Bádensko-Württembersko, Německo

Globální výzvy, jako například stárnutí evropské populace a změny klimatu, vytvářejí nové tržní příležitosti v nových odvětvích. Středoevropští partneři sdružení v projektu CluStrat společně vyvíjejí koncepce a nástroje týkající se vytváření klastrů v nově vznikajících odvětvích aktivního stárnutí, zelené ekonomiky a udržitelné mobility.

Projektoví partneři vyvinuli společnou strategii zaměřenou na posílení inovační kapacity a konkurenceschopnosti klastrů v regionu. Strategie vychází z inovačního potenciálu tradičních i nově vznikajících odvětví, technologií a služeb. Přichází s přístupem pokrývajícím různé sektory, podporuje klíčové základní technologie a rozvíjí strategie inteligentní specializace.

Konsorcium nejprve posoudilo potenciál jednotlivých zúčastněných regionů ve třech výše vymezených nově vznikajících odvětvích. Po vytyčení strategie pak byly nové koncepce klastrů v jednotlivých regionech testovány prostřednictvím pilotních akcí. Výsledky a zkušenosti vzešlé z těchto pilotních akcí se poté promítly do návrhů na regionální, národní a nadnárodní úrovni. Nakonec sdružený akční plán ukázal, jak by nové koncepce klastrů bylo možno zavádět do praxe.

Neustálý dialog

Partneři také zahájili dialog o politice na regionální, národní a nadnárodní úrovni. Jde o neustálý proces, do něhož jsou zapojeni tvůrci politik na všech úrovních. Slouží ke sdílení a ověřování zjištění vzešlých z projektu a navrhovaných opatření či doporučení.

Tento systematický a na dialog zaměřený proces posiluje vnitřní integraci a rozvoj politik. Zároveň podporuje nadregionální vazby mezi klastry a tvůrci politik týkajících se klastrů a posiluje společnou identitu regionu.

Kromě toho strategie propojuje nově vznikající technologie a služby s klastry působícími v tradičních sektorech a zajišťuje, aby průřezovým problémům, jako je udržitelnost a genderová problematika, byla v rámci příslušných politik věnována náležitá pozornost. Projekt CluStrat je v rámci strategie EU pro Podunají uznáván jako „majákový“ projekt.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do rozšíření projektu „CluStrat – Posilování inovací prostřednictvím nových koncepcí klastrů za účelem podpory řešení nově vznikajících oblastí a mezisektorových témat“ činí 3 691 259 eur, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 2 945 988 eur.


Datum konceptu

24/06/2015