Účinná obrana v záplavových oblastech

Síla daná počtem a multidisciplinarita – to jsou charakteristické rysy projektu FLAPP, v němž společné úsilí 15 zemí vedlo k praktickým řešením zvládání rizik, která se pojí se záplavami. Projekt FLAPP (FLood Awareness & Prevention Policy, Politika informování a prevence v souvislosti se záplavami v pohraničních oblastech) umožnil vytvořit partnerství, která by patrně jinak nevznikla a jejichž výsledkem bylo zavedení opatření, jako je předpovídání záplav a řízení povodí řek na ochranu lidí, přírody a hospodářského rozvoje v ohrožených pohraničních oblastech.

Další nástroje

 

„Bylo zajímavé vidět v terénu holandský projekt „Prostor pro řeku“. Viděl jsem, že prevenci záplav a péči o přírodu lze skloubit, pokud je dostatek prostoru. Sám tyto informace používám v práci při navrhování opatření místní vládě.“
Josu Elso, projektový manažer GAVRN, Navarra, Španělsko

Pro obyvatele oblastí pokrytých projektem FLAPP nejsou záplavy nic nového, a proto se podařilo získat pozitivní vstup od 37 partnerů, kteří nabídli své vodohospodářské zkušenosti z 12 povodí. Zkušenosti, které jsou sdíleny a využívány v praxi, pocházejí ze zemí od Irska po Řecko a od Estonska po Španělsko.

Z nápadů se stávají osvědčené postupy

Vedoucím partnerem projektu FLAPP byl euroregion Máza - Rýn (Maastricht, Nizozemsko). Hlavním cílem partnerů projektu byla maximalizace prevence záplav, předpovídání záplav, šíření informací a snížení škod. Univerzitní výzkumní pracovníci a nevládní organizace se jako partneři přidali k místním a regionálním vodohospodářům, a tak rozšířili dostupný talent. Nápady týkající se správy řek a systémů toků, které v síti vznikly, byly brzy začleněny do příslušných nástrojů, jako je mapa osvědčených postupů, seznam osvědčených postupů a politická doporučení pro EU i vnitrostátní úřady.

Prevence záplav ze všech úhlů

Pod mikroskop se dostalo 15 pohraničních oblastí (včetně zemí mimo EU). Partneři projektu tedy pokryli různé oblasti povodí řek, jako je Dunaj, Tisa, Evros, Ebro, Nemunas, Máza, Rýn, Scheldt, Labe a Odra. Partneři prozkoumali prevenci záplav na základě strukturálních a prostorových opatření, trvale udržitelného zvládání záplav, zejména v důležitých ekologických oblastech, řízení během kalamit, přeshraniční spolupráce pro stimulaci přístupu na základě povodí a záplavové informovanosti veřejnosti. Byly zavedeny a prodiskutovány nové pojmy zvládání záplav („říční území“ a „prostor pro řeku“). Součástí strategie projektu FLAPP pro komunikaci týkající se informovanosti a prevence je webová stránka, brožury, značky a letáky a zprávy o záplavových politikách.

Spolupráce vyvolává činnost mezi břehy řek

Projekt hrál důležitou úlohu ve spuštění přeshraničních setkání s cílem prozkoumat záplavy a znečištění, včetně delty Nemunas na litevsko-ruské hranici. Pokud jde o jiné oblasti, očekává se, že irské pokyny o záplavách budou přeloženy do řečtiny a použijí se v deltě Evros, protipovodňová správa v Szegedu a Budapešti (Maďarsko) čerpala inspiraci z mobilních hrází v Maastrichtu (Nizozemsko) a Informační centrum pro záplavy v povodí Tisy zase hledalo poučení v Saském protipovodňovém centru.


Datum konceptu

17/12/2009