Přehodnocení postojů k zapojení Romů

Navzdory snahám na místní, vnitrostátní a evropské úrovni Romové nadále čelí vysokému stupni sociálního vyloučení a chudoby.

Další nástroje

 

Projekty jako tento pomáhají EU, aby se do roku 2020 stala inteligentní, udržitelnou ekonomikou podporující začlenění, jak je stanoveno ve strategii EU 2020 pro růst. EU čelí některým náročným výzvám, jakými jsou stárnutí obyvatelstva, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla a potřeba větší inovace, která nastolí rovnováhu mezi hospodářským růstem a zhoršováním životního prostředí a zajistí zásoby bezpečné a čisté energie. Projekty regionální politiky v celé EU hrají při řešení těchto a mnoha dalších výzev klíčovou úlohu tím, že realizují projekty zaměřené na vytváření pracovních míst, zvyšování úspěšnosti vzdělání, rozvoj zdrojů obnovitelné energie, zvýšení produktivity a zajištění přístupu k příležitostem pro všechny občany. Projekty a regiony hrají v tomto procesu hlavní roli vytvářením skutečných výsledků přispívajících k dosažení klíčových cílů strategie.

Projekt Roma-Net je zaměřen na pomoc při integraci romského obyvatelstva, která je vnímána jako klíčový faktor otevřené společnosti a naplňování cílů Lisabonské strategie. Partnerství tvoří 10 evropských měst, které sdílí zkušenosti a osvědčené postupy na zlepšení a utváření místních politik za účelem dosažení pevnější soudržnosti společenství romských obyvatel a s nimi sousedících komunit.

Projekt Roma-Net je financován z programu URBACT II, který podporuje udržitelný rozvoj měst a umožňuje, aby „města“ spolupracovala na vývoji řešení velkých městských problémů a potvrdila klíčové role, které hrají při řešení stále složitějších společenských změn.

Čestné a spravedlivé zapojení

Pro mnoho Romů znamená sociální a ekonomické vyloučení chudobu, diskriminaci, nezaměstnanost nebo neformální pracovní vykořisťování, závislost na sociální pomoci, nízké nebo žádné vzdělání, špatný zdravotní stav a nedostatečné životní podmínky často bez oprávněné držby. V rámci řešení těchto nedostatků projekt podporuje partnery, včetně vedoucího partnera v Budapešti v Maďarsku, při tvorbě místních akčních plánů, které umožní poskytování lepších služeb.

Společným cílem všech činnosti projektu ROMA-Net je ovlivnit změnu, zdokonalit služby na podporu mladých romských dospělých v přechodu do dospělosti a v tomto smyslu mít pozitivní dopad na tvorbu místní politiky a zavádění místních služeb. Úspěšnost naplňování těchto cílů tkví v přehodnocení negativních postojů a zlepšení procesu konzultace, jehož důsledkem bude čestné a spravedlivé zapojení romské komunity.

Hlavní cíl snažení

EU uznává nutnost aktivnějších a účinnějších politik v oblasti začleňování Romů. Jako takový se projekt zaměřuje na tři témata. Za prvé „aktivní zapojení a posilování komunity“ zaměřující se na efektivní účastnické činnosti a zavádění nástrojů, povědomí o boji proti diskriminaci a sociální marketing. Za druhé „integrovaný a oblastně založený přístup“ soustředící se na poskytování služeb, řešení problému segregace pomocí zlepšeného bydlení a otevřených přístupů k regeneraci konkrétních oblastí. Za třetí projekt usiluje o vytvoření, podporu a využití přechodného pracovního trhu a tedy o maximalizaci role sociální ekonomiky, sociálních firem a sociálního účetnictví.

A v neposlední řadě je tento projekt o „změně chování“ a účastnickém zapojení komunity. Vyzývá účastníky – úředníky a volené zástupce stejně jako občany – aby se chovali jinak a nalezli nové způsoby, jak pracovat bok po boku s lidmi, s nimiž nejsou zvyklí sedávat u stejného stolu.


Datum konceptu

29/08/2011