Meziregionální spolupráce na řešení problémů úbytku a stárnutí obyvatelstva

V rámci projektu DART („Declining, Ageing and Regional Transformation“) spolupracuje 13 regionů v celé EU na řešení společných problémů, které představuje stárnutí a úbytek obyvatelstva.

Další nástroje

 

Projekty jako tento pomáhají EU, aby se do roku 2020 stala inteligentní, udržitelnou ekonomikou podporující začlenění, jak je stanoveno ve strategii EU 2020 pro růst. EU čelí některým náročným výzvám, jakými jsou stárnutí obyvatelstva, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla a potřeba větší inovace, která nastolí rovnováhu mezi hospodářským růstem a zhoršováním životního prostředí a zajistí zásoby bezpečné a čisté energie. Projekty regionální politiky v celé EU hrají při řešení těchto a mnoha dalších výzev klíčovou úlohu tím, že realizují projekty zaměřené na vytváření pracovních míst, zvyšování úspěšnosti vzdělání, rozvoj zdrojů obnovitelné energie, zvýšení produktivity a zajištění přístupu k příležitostem pro všechny občany. Projekty a regiony hrají v tomto procesu hlavní roli vytvářením skutečných výsledků přispívajících k dosažení klíčových cílů strategie.

Prostřednictvím projektu DART regiony spolupracují na identifikaci, porovnání a přenosu vhodných řešení tohoto rozšířeného demografického problému s cílem formulovat integrovanou strategii na posílení ekonomiky, vzdělávacích a zdravotnických služeb a v neposlední řadě také s cílem předejít sociálnímu a hospodářskému vyloučení osob žijících ve zmenšujících se oblastech.

Řešení sestupné spirály

Do roku 2030 bude každé třetí osobě v EU 60 a více let. Takové demografické stárnutí ve spojení s úbytkem obyvatelstva ohrožuje poskytování adekvátních veřejných a soukromých služeb a udržitelného ekonomického základu v mnoha evropských regionech.

Projekt DART podporovaný z ERDF v rámci programu INTERREG IVC pro meziregionální spolupráci nabízí 13 zúčastněným regionům možnost vyměňovat si své zkušenosti z projektů v této oblasti a podpořit je pomocí přizpůsobených norem a ukazatelů. Regionům také nabízí příležitost vypracovat inovační a integrovaná řešení, která by udržela kvalitu života a posílila sociální začlenění všech generací v oblastech s ubývajícím nebo stárnoucím obyvatelstvem.

Osvědčené postupy budou propojeny a formulovány do integrované strategie pro „sousedství odolné proti změnám životního cyklu“, přičemž dojde k začlenění tří hlavních témat projektu: vzdělání a celoživotní vzdělávání, zdravotní péče a sociální služby a tradiční a inovační ekonomika.

Integrace zjištění projektu DART do politiky

V rámci regionů DART již existuje několik projektů, které se zabývají probíhající demografickou změnou. Osvědčené postupy z těchto projektů budou sdíleny partnery a z nich vzešlé „osvědčené postupy“ budou vybrány, aby byly prezentovány na třech hlavních konferencích projektu, které proběhnou od jara 2011 do jara 2012.

Předpokládá se, že tyto osvědčené postupy, ale i nové produkty a služby na zlepšení kvality života a soubor ukazatelů pro srovnávání regionů budou zahrnuty do politik týkajících se demografických změn.

Ministerský předseda Braniborska v Německu Matthias Platzeck říká: „Dopad demografických změn je v našich regionech stále patrnější. Musíme vnímavě reagovat na vznikající problémy a vyměňovat si osvědčené postupy s ostatními evropskými regiony trpícími demografickými změnami.”


Datum konceptu

26/08/2011