Spolupráce ve Střední Evropě by měla vyřešit problém stárnoucí společnosti

Demografické změny na pracovišti představují problém, protože lidí ve věku nad 60 let začíná být na pracovištích více než mladých zaměstnanců. Projekt CE-Ageing Platform (Středoevropská platforma pro problematiku stárnutí) však vytvořil strategii pro spolupráci, která by měla negativní důsledky těchto změn ve Střední Evropě minimalizovat.

Další nástroje

 
CE-Ageing Platform CE-Ageing Platform

" Projekt ukázal, že řešení problémů spojených se stárnutím společnosti vyžaduje efektivní a trvalou spolupráci mezi vládami, sociálními partnery a organizacemi na národní i mezinárodní úrovni. "

Mirna Prebanda z Hornorakouské komory práce

Projekt vznikl za účelem posílení spolupráce mezi zúčastněnými subjekty a partnery a jeho cílem je podpořit ekonomický růst, regionální rozvoj a sociální soudržnost. „[Projekt] je postaven na přesvědčení, že problémy, které před nás staví průřezové téma stárnutí, můžeme vyřešit pouze vzájemnou spoluprací,“ uvedla Mirna Prebanda z Hornorakouské komory práce.

Rámec pro uplatňování vlivu

Z projektu vznikla platforma, která má zlepšit rámcové podmínky přizpůsobením politik, správních procesů a mechanismů demografickým změnám, a to v oblasti regionálního a městského rozvoje, zdravotní péče, vzdělávání, trhu práce, migrace a sociální politiky.

Projekt CE-Ageing Platform dává 13 zúčastněným partnerům z osmi států možnost poučit se jak z dřívějších aktivit a výsledků, tak z opatření, která projekt zavedl.

Strategie akcí

Mezi hlavní vykonávané činnosti patří společná nadnárodní strategie projektu CE-Ageing Platform, která zemím a regionům Střední Evropy slouží jako návod, jak reagovat na demografické změny, a dále tematické workshopy, regionální strategie pro stárnutí, regionální školicí koncepce, strategie řízení lidských zdrojů s ohledem na mezigenerační rozdíly, projekty zaměřené na vyvážení pracovního a osobního života a projekty zaměřené na řízení zohledňující věk a rozmanitost populace.

Bylo uspořádáno společné „Fórum o stárnutí ve Střední Evropě“, jehož výroční konference se konaly na Slovensku, ve Slovinsku a v Itálii. Projekt také vytvořil webovou databázi „CE-Platform on Ageing“, která nabízí postupy pro aktivní stárnutí, regionální pilotní projekty a obecné informace o středoevropských zemích ve vztahu ke strategiím, akčním plánům a vládním rozhodnutím.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „CE-Ageing Platform“ činí 2 172 985 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „STŘEDNÍ EVROPA“ částkou 1 721 611 EUR.


Datum konceptu

22/05/2015