Rozšíření systému zpracování odpadních vod

Domácnosti více než 14 700 lidí v regionu Střední Morava budou díky projektu rozsáhlé výstavby spolufinancovanému z Fondu soudržnosti EU nově připojeny k rozšířené kanalizační síti a síti čistíren odpadních vod.

Další nástroje

 

V rámci projektu Čistá řeka Bečva II bude vybudováno dalších 168 km kanalizačního vedení a bude zvýšena kapacita dvou čistíren odpadních vod. Kromě toho budou přijata opatření, která by v budoucnu měla zabránit rozlévání nevyčištěné vody. Budou vytvořeny kapacitní rezervy, aby již nedocházelo k přeplňování a přetěžování čistíren odpadních vod.

Dále budou realizovány plány na svoz splaškové odpadní vody z oblastí, které dosud nejsou připojeny k systému veřejné kanalizace. Odpadní voda se bude odvážet do městských čistíren odpadních vod. Plán svozu přinese přímý prospěch zhruba pro 3 500 obyvatel.

Díky projektu bude možné zajistit odvod, svoz a čištění odpadní vody z domácností 85 % obyvatel regionu.

Tři etapy

Projekt bude realizován ve třech oblastech a etapách:

  • Část A se bude týkat aglomerace Vsetín, kde bude položeno 69 km nového kanalizačního potrubí. Vybudovány zde budou taky přípojky k jednotlivým domům.
  • Část B je zaměřena na aglomeraci obcí Lidečko, Velké Karlovice a Hovězí. V této oblasti bude položeno 69,8 km nového kanalizačního vedení, budou zbudovány nové přípojky. Kromě toho bude zvýšena kapacita čistíren odpadních vod v Lidečku a Velkých Karlovicích.
  • Část C zahrnuje rozšíření kanalizačního systému o 29 km a zbudování přípojek v aglomeraci Valašské Meziříčí a Zubří-Rožnov.

Novou infrastrukturu bude provozovat sdružení SOMV (Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko), jež je společným vlastnictvím 43 samosprávných obcí ze vsetínského regionu. V souvislosti s projektem bude ve fázi implementace vytvořeno 350 pracovních míst. Tento projekt přímo navazuje na již dokončený projekt Čistá řeka Bečva I.

Celkové náklady a financování z EU

Celkový rozpočet na realizaci projektu „Čistá řeka Bečva II“ počítá s náklady ve výši 63 266 711 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU v programovém období 2007–2013 přispěje částkou 46 624 403 EUR.

Datum konceptu

25/06/2012