Modernizace zařízení stanice Plzeň pro vlaky směřující do Prahy

V rámci rekonstrukcí na železniční stanici v Plzni, významném železničním uzlu v České republice, byla provedena modernizace zařízení pro osobní vlaky směřující do Prahy. Tato zlepšení jsou doprovázena modernizací dalších částí tohoto uzlu. V první etapě se práce týkaly rekonstrukce téměř 2,5 km tratě, po druhé etapě 3,2 km, a zvýšení rychlosti ve stanici na 80 km/h na trati do Prahy a na 60 km/h na tratích do Českých Budějovic a Žatce.

Další nástroje

 

Práce probíhaly na ploše více než 253 000 m². V první etapě se pracovalo na 54 % železničního svršku v nádraží a 88 % z nich na tratích směrem na Žatec a České Budějovice. V těchto oblastech byly provedeny změny také na železničním spodku.

Byla přestavěna nástupiště o celkové délce 658 metrů a bylo zmodernizováno 375 metrů zastřešení nástupiště. Nová ostrovní nástupiště jsou 550 mm nad kolejemi. Mostní podpěry byly nahrazeny dvěma mosty o délce 15,4 a 38,5 m.

Signalizační a trakční zařízení

Byla zřízena konzolová signalizační struktura a byla provedena práce na centrálním zabezpečovacím zařízení pro signalizaci a na garáži pro železniční vozidla. Bylo upraveno komunikační zařízení propojující zabezpečovací zařízení a technologickou budovu. Bylo namontováno plynové a kanalizační potrubí o celkové délce přesahující 4 km pro obsluhu zabezpečovacího zařízení a byly upraveny přípojky plynu ke stanici.

Bylo instalováno trakční zařízení a bylo použito téměř 17 km trolejového drátu a bylo položeno více než 37 km silnoproudého a nízkonapěťového distribučního kabelu. Hrubé stavební práce byly provedeny na podchodu a zavazadlovém tunelu, které společně měly délku 55 m, a byly postaveny opěrné stěny o délce 174 m. Další práce zahrnovaly geodetické práce, terénní úpravy a přípravu staveniště.

Dokončení práce ve druhé etapě

Druhá etapa zahrnuje výměnu zbývajících částí železničního svršku a odpovídajících úprav železničního spodku, jakož i dokončení mostů, podjezdů, tunelů pro zavazadla, výtahů, zabezpečovacího systému, garáže, servisních komunikací a komunikačních zařízení. Je třeba ještě postavit další nástupiště, kanalizační a vodní systémy na stanici, trakční sítě, kabeláž, technologie uzemnění dráhy a dispečink. Musí být postaveny další drobné stavby a zbourány zbytečné objekty.

Železniční uzel Plzeň leží na celoevropském dopravním koridoru IV, který spojuje Norimberk v Německu se Soluní v Řecku a s Istanbulem. Je také na trati mezi českým městem Břeclav, Prahou a Norimberkem, jejíž modernizace je prioritou v rámci rozvoje hlavní železniční osy spojující Norimberk s Aténami a Bukureští. Na vnitrostátní úrovni je tento uzel v koridoru, který je důležitou cestou pro vnitrostátní vlaky a tranzit mezi Německem a Slovenskem.

Práce v rámci projektu přispívají ke zkrácení doby trvání cesty a negativních dopadů dopravy na zdraví a životní prostředí a současně zvyšují spolehlivost železnice, její bezpečnost, dostupnost pro cestující s omezenou pohyblivostí a konkurenceschopnost.

Celkové investice a finanční prostředky EU

Celková investice do projektu „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ činí celkem 46 195 866 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013 částkou 33 093 794 EUR.

Datum konceptu

28/07/2017