Polopřírodní travní porosty jako zdroj pro zlepšení biologické rozmanitosti

Před dvaceti lety se mělo za to, že obnovit polopřírodní travní porosty do plně přirozeného stavu je prakticky nemožné. Projekt Salvere zaměřený na biologickou rozmanitost však dokázal, že ve střední Evropě to možné je.

Další nástroje

 
Polopřírodní porosty bohaté na druhy představují významný zdroj rostlinné i živočišné biologické rozmanitosti. © Michele Scotton Polopřírodní porosty bohaté na druhy představují významný zdroj rostlinné i živočišné biologické rozmanitosti. © Michele Scotton

" Projekt Salvere má významný dopad na zlepšení biologické rozmanitosti ve střední Evropě. Používané techniky jsou nyní realizovány v několika jiných projektech, jako je např. používání vymláceného materiálu jako ekologické střešní krytiny, případně osévání tramvajových kolejišť semeny specifickými pro dané lokality. "

Ulrike Pithová, asistentka v Ústavu půdního bioinženýrství, Zemědělská univerzita Vídeň, Rakousko

Polopřírodní travní porosty mohou představovat cenný zdroj. Jejich hodnota je vysoká jak z hlediska životního prostředí i hospodářství. Semena spolu s rostlinným materiálem sklízeným z vysoce cenných travních porostů pomáhají udržet a chránit biologickou rozmanitost a mohou představovat profitabilní zdroj příjmů pro zemědělce.

S ohledem na tuto skutečnost vznikl v roce 2009 projekt Salvere, jehož cílem bylo prosazovat koncepci zemědělské půdy vysoké přírodní hodnoty (HNVF). Taková půda zahrnuje oblasti, kde hlavní způsob využití půdy představuje zemědělství, které zde přispívá k vysoké rozmanitosti druhů a stanovišť či přítomnosti druhů evropského a/nebo národního a/nebo regionálního zájmu, případně s ní souvisí.

Projekt Salvere se zaměřuje na prosazování koncepce HNVF ve střední Evropě. Do projektu se zapojilo osm partnerů z veřejného i soukromého sektoru ze šesti zemí EU – Rakouska, České republiky, Německa, Itálie, Polska a Slovenské republiky. Partneři společně vypracovali příručku a pokyny pro produkci semen a sklízení na potenciálních dárcovských lokalitách, stejně jako doporučované postupy pro vytváření travnatých porostů bohatých na druhy. Cílem je posílit výměnu znalostí o obnově životního prostředí v celé Evropě.

Šíření projektu

Projekt Salvere účinně zvýšil specializaci v oblasti udržitelné správy krajiny, konkrétněji v oboru produkce a prodeje produktů a služeb šetrných k životnímu prostředí. Všechny středoevropské země nyní mají společnou technickou metodiku obnovy polopřírodních travních porostů. To je zvláště důležité ve světle nové směrnice EU o obchodování s původními ekotypy bylin.

Odborníci na ochranu přírody se domnívají, že metody navržené v rámci projektu Salvere posilují jejich dovednosti. Veřejná správa také nyní definuje protokoly obnovy určené ke zlepšení poškozených stanovišť a obnově vegetace v zónách, kde probíhaly infrastrukturní práce, a zavádí tyto metody v rámci předpisů či opatření regionální hodnoty.

Projekt Salvere tak vlastně přivedl k životu Úmluvu o biologické rozmanitosti z Ria de Janeiro z roku 1992, stejně jako nařízení EU o ochraně biologické rozmanitosti.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Salvere – Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement“ činila 1 567 942,58 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 1 218 254,33 EUR.


Datum konceptu

12/12/2014