Zásadní optimalizace železnice přináší kvalitnější služby

Modernizace železniční sítě v českém regionu zlepšuje kvalitu železniční dopravy, zkracuje jízdní dobu a přináší ekonomické výhody.

Další nástroje

 

Díky tomuto investičnímu plánu, který byl dokončen v polovině roku 2014, se zlepšil stav železniční trati i souvisejících budov a zařízení ve směru na západ od Plzně. Trasa je součástí třetího vnitrostátního tranzitního železničního koridoru mezi Plzní a Chebem a je zařazena do transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Úsek trati v délce 4 km prošel rekonstrukcí, která zahrnula i modernizaci telekomunikačního, bezpečnostního a signalizačního zařízení. Stávající viadukty byly buď přebudovány nebo nahrazeny a kolem trati byly rozmístěny protihlukové stěny. Navíc bylo vybudováno nové nástupiště ve stanici Plzeň-Jižní předměstí.

Na cestě za vyšší přesností

Hlavním cílem této iniciativy, která je součástí širšího programu (společně s osmi dalšími souvisejícími projekty na trati mezi Plzní a Chebem), bylo zvýšit kvalitu železniční dopravy. Dalším záměrem bylo zajistit, aby síť splňovala požadavky legislativy EU a mezinárodní dohody o interoperabilitě. K dalším výhodám patří vyšší časové úspory v železniční dopravě, které lze vyčíslit na 1 115 938 EUR ročně.

Společně se zlepšením bezpečnosti železniční dopravy je dalším cílem snížit její potenciální negativní dopady na životní prostředí. Projekt dále umožnil zvýšením kapacity trasy zvýšit rychlost vlaků až na 120 km/h. Plán také pomohl místní ekonomice vytvořením deseti nových pracovních míst.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. tranzitní železniční koridor“ činí 60 194 673 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Doprava“ 32 175 776 EUR. Projekt patří do prioritní osy „Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T“.

Datum konceptu

23/12/2014