Společné kontaktní pracoviště pro prohloubení spolupráce mezi českou a slovenskou policií při krizovém řízení

Toto společné kontaktní pracoviště má za cíl zlepšení bezpečnosti a životních podmínek na česko-slovenském pohraničí prostřednictvím školení a koordinovaných reakcí na přeshraniční mimořádné události.

Další nástroje

 
Společné kontaktní pracoviště, pracující non-stop, umožňuje přímou spolupráci českých a slovenských policistů s cílem lépe reagovat na mimořádné situace. © Joint Contact Centre of Crisis Management Authorities for Safer Border Area Společné kontaktní pracoviště, pracující non-stop, umožňuje přímou spolupráci českých a slovenských policistů s cílem lépe reagovat na mimořádné situace. © Joint Contact Centre of Crisis Management Authorities for Safer Border Area

" Projekt nám pomohl s vyškolením našeho personálu, zlepšením doby reakce a posílení vzájemné spolupráce. Ale co je ještě důležitější, umožnil vytvořit non-stop kontaktní centrum pro jakoukoli spolupráci, ať už při mimořádných situacích, nebo při každodenní práci. "

Vladimir Vedra, vedoucí oddělení, Policie České republiky

Policejní spolupráce v pohraničních oblastech je naprosto zásadní pro řízení zvětšujících se toků zboží a lidí v Evropě a pro zvládání přeshraničních mimořádných událostí. 

Společné kontaktní pracoviště vzniklo proto, aby složky záchranného systému na jižní Moravě (Česká republika) a v Trnavě (Slovensko) mohly lépe koordinovat svou reakci s cílem zlepšit bezpečnost a životní podmínky v celém regionu. 

Čeští a slovenští policisté pracují společně 

Vytvoření non-stop společného pracoviště pro české a slovenské policejní síly posiluje spolupráci při krizovém řízení i plnění každodenních úkolů. I když čeští a slovenští policisté mezi sebou nemají jazykovou bariéru, potřeba zřídit společné pracoviště byla jasně patrná: od jeho otevření se výměna informací zvýšila o 20 %. 

Kromě toho se policisté a hasiči z obou zemí zapojili do programů výměny pracovníků, školení a cvičení. Zvýšili svou schopnost nejen efektivně řídit své jednotky při mimořádných událostech, ale také minimalizovat škody způsobené přírodními katastrofami a rozsáhlými nehodami. 

Nové technologie 

Tento projekt financovaný EU umožnil vybavit společné pracoviště moderními mobilními technologiemi, které lze využívat v celé řadě situací. Pracoviště partnerům poskytuje nástroje, které jsou nezbytné pro záchranné operace a pro podporu občanů postižených přírodními katastrofami. Mezi ně patří vozidla pro policejní dohled, záchranné čluny, dekontaminační stan a mobilní generátor elektrické energie.

Pracoviště je také hlavním kontaktním bodem a informačním střediskem pro prevenci a boj proti přeshraniční zločinnosti a dalším nezákonným činnostem. Na pracovišti působí zejména policisté, kteří si mohou vyžádat podporu dalších složek, například hasičského sboru. 

V průběhu projektu vzniklo 18 nových pracovních míst – 9 v každé partnerské zemi. Česká policie potom najala dalšího policistu, který posílil tým pracoviště.


Celkové investice a financování z EU 

Celková investice do projektu „Společné kontaktní pracoviště orgánů krizového řízení pro bezpečnější pohraničí“ činí 394 789 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika“ v programovém období 2007–2013 částkou 335 570 EUR. Investice spadá pod prioritu „Podpora sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a spolupráce v příhraničním regionu“.


Datum konceptu

09/11/2016