Zlepšení odvádění, čištění a likvidace odpadních vod v regionu Severozápad

Projekt „Chebsko – environmentální opatření“ zahrnuje rekonstrukci a intenzifikaci dvou stávajících čistíren odpadních vod a výstavbu nové kanalizace, a to vše v regionu Severozápad v České republice.

Další nástroje

 

Rozšířením stávajícího systému pro odvádění a likvidaci odpadních vod projekt, který zahrnuje oblast Chebu a Mariánských Lázní, usiluje o zkvalitnění čištění odpadních vod a snížení znečištění odpadních vod v souladu s legislativou EU.

Třístupňový proces

Podle statistik má Cheb 31 235 obyvatel a stávající čistírna odpadních vod zpracovává odpad také z Františkových Lázní, kde žije 5 339 obyvatel a turisté. Čistírna odpadních vod v Mariánských Lázních, vzdálená přibližně 25 km od Chebu, zase slouží celkem 16 763 osobám, které žijí ve vlastním městě a přilehlých obcích.

Projekt „Chebsko – environmentální opatření“ zahrnuje tři dílčí oblasti zlepšení. Za prvé, práce na čistírně odpadních vod v Chebu, která zahrnuje rekonstrukci jednotlivých technologických a stavebních částí, jež napomůže k odstranění celkového dusíku a snížení znečištění recipientu – řeky Ohře. Cílem projektu je komplexní modernizace biologické linky čistírny, hlavní složky, která má dopad na kvalitu čištěných odpadních vod. Tato část projektu kromě jiného také zahrnuje modernizaci čerpací stanice ve Františkových Lázních pro zajištění stabilního čerpání odpadních vod z františkolázeňské kanalizace do čistírny v Chebu.

Druhou částí celkového projektu je výstavba kanalizace v městské části Chebu – Švédský Vrch –, která vyřeší problém s kanalizací v této oblasti. Odpadní vody z tohoto systému budou přenášeny do chebské čistírny.

A nakonec součástí projektu je intenzifikace čistírny odpadních vod v Mariánských Lázních, zejména rekonstrukce její biologické linky. Stejně jako v chebské čistírně je cílem řešení zlepšit odstraňování dusíku a zároveň snížit znečištění recipientu.

Přínosy pro společnost i pro životní prostředí

Očekává se, že rozvoj a zlepšení kanalizace a čištění odpadních vod povede k menšímu znečišťování a eutrofizaci povrchových vod. Zvýší se tak také kvalita života populace Chebska a během prováděcí fáze projekt v místě vytvoří 300 pracovních míst. Kromě toho díky projektu budou mít místní lidé užitek z velkého množství minerálních a léčivých pramenů, zdrojů pitné vody, rozsáhlých přírodních rezervací a chráněných krajinných oblastí.

Datum konceptu

15/09/2011