Přeshraniční zdravotnictví

Přeshraniční péče o pacienty a výměny služeb jsou dalším příkladem důležitosti meziregionální spolupráce – přeshraniční spolupráce a přenosu zdravotní péče přes hranice.

Další nástroje

 

Projekty jako tento pomáhají EU, aby se do roku 2020 stala inteligentní, udržitelnou ekonomikou podporující začlenění, jak je stanoveno ve strategii EU 2020 pro růst. EU čelí některým náročným výzvám, jakými jsou stárnutí obyvatelstva, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla a potřeba větší inovace, která nastolí rovnováhu mezi hospodářským růstem a zhoršováním životního prostředí a zajistí zásoby bezpečné a čisté energie. Projekty regionální politiky v celé EU hrají při řešení těchto a mnoha dalších výzev klíčovou úlohu tím, že realizují projekty zaměřené na vytváření pracovních míst, zvyšování úspěšnosti vzdělání, rozvoj zdrojů obnovitelné energie, zvýšení produktivity a zajištění přístupu k příležitostem pro všechny občany. Projekty a regiony hrají v tomto procesu hlavní roli vytvářením skutečných výsledků přispívajících k dosažení klíčových cílů strategie.

V případě projektu „Healthacross“ nejde jen o přeshraniční spolupráci a přenos zdravotní péče přes hranice, ale v případě měst Gmünd v Dolním Rakousku a České Velenice v jižních Čechách ležících na opačných stranách rakousko-české hranice může někdy znamenat i rozdíl mezi životem a smrtí.

Poskytování naléhavé péče na české straně hranice může být omezené. Po ambulanci v Českých Velenicích je to do další nejbližší ambulance v Třeboni 35 km, přičemž do nejbližší nemocnice v Českých Budějovicích je to 60 km – zpožděné poskytnutí lékařské péče může vést ke ztrátám na životech, přestože nemocnice v Gmündu na rakouské straně hranice leží jen několik set metrů od hranice. Podobně zase rakouští pacienti chtějí využívat některé služby zdravotní péče na české straně hranice, např. moderní dialyzační jednotku v Jindřichově Hradci nebo komplexní rehabilitační služby. Přeshraniční péče o pacienty a výměny služeb by proto byly velkou výhodou pro oba partnery.

Optimalizace péče

Projekt si s cílem řešit tyto rozdíly klade za cíl zlepšení přeshraniční spolupráce, zkrácení reakčních dob naléhavé péče a zajištění celkově lepšího přístupu ke zdravotní péči v pohraničním regionu. Prostřednictvím společného využití kapacit přístrojů a lidských zdrojů chce také optimalizovat nabízenou péči a s ní spojené náklady Lepší spolupráce také pomůže při rozvoji společných norem kvality v odvětví zdravotní péče a při odstraňování překážek a zjednodušování transferu pacientů, čímž bude zajištěna kontinuita péče a zaručeno dodržení základních svobod EU pro všechny pacienty. Založení společného přeshraničního systému pro odvětví zdravotní péče má dlouhodobě podpořit propagace výměny a společného využití poznatků a osvědčených postupů.

Strukturální plánování regionálního zdravotnictví

Projekt se v zájmu zajištění fungování přeshraniční zdravotní péče a spolupráce v odvětví zdravotnictví musel zaměřit na společný rozvoj dlouhodobých strukturálních plánů regionální zdravotní péče. Vyřešit bylo třeba řadu důležitých právních a celních záležitostí, např. dohody o překračování hranic vozidly záchranné služby a rozdílné náklady na úhradu služeb v Rakousku a v České republice.

Pro EU je financování zdravotnických služeb mezi členskými státy s významnými mzdovými rozdíly zvláště palčivá otázka. V rámci Healthacross bylo vypracováno strukturální srovnání a index služeb a konkrétní pokyny a došlo ke koordinaci právních a celních záležitostí, včetně těch, které se týkají plateb za přeshraniční služby.


Datum konceptu

29/08/2011