Na Střední Moravě v České republice vznikly z nehostinné pustiny svěží mokřady

Tento projekt financovaný EU přeměňuje kdysi nehostinnou pustinu v okolí toků Vřesůvka a Malý potůček na Střední Moravě v České republice na rozmanité, bujné mokřady, které jsou přínosem pro celou komunitu.

Další nástroje

 
Oblast projektu Revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potůčku po dokončení stavebních prací, březen 2015. © Coalition for Rivers Oblast projektu Revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potůčku po dokončení stavebních prací, březen 2015. © Coalition for Rivers

" Vím, že jde o malý projekt, který nás sám o sobě neochrání před důsledky změny klimatu. Pokud ale všechny komunity budou mít ve svém okolí alespoň jedno takové místo, mohli bychom dokázat výrazně omezit vliv záplav a období sucha. V čase, kdy dochází ke změně klimatu, je to přesně to, co potřebujeme. "

Jan Koutný, ekolog a hydrobiolog z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Tam, kde byla kdysi nehostinná, znečištěná pustina, se dnes rozkládají bujné mokřady plné rákosí, trav a stromů. Tato přeměna 300 m dlouhého pásu na soutoku Vřesůvky a Malého potůčku na Střední Moravě v České republice je výsledkem konkrétních snah místních úřadů a nevládních organizací vytvořit nové rekreační území pro místní občany a udržitelné protipovodňové opatření pro region. 

Díky této iniciativě financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj dnes návštěvníci namísto záplav a pustých zákoutí uvidí rodiny, které si užívají piknik na břehu řeky, sportovce brázdící na kolečkových bruslích pevné cesty a zvířata cupitající ve vegetaci. 

Zpět na původní místo

Přerušení přirozených cest obou vodních toků mělo negativní dopad na okolní biodiverzitu a kvalitu vody. Projekt byl proto zaměřen především na obnovení přirozených charakteristik vodního toku. Práce zahrnovaly vyhloubení hlubokých tůní v samotných tocích a úpravy tvaru říčních koryt. Okolní nivy byly obnoveny do podoby mozaiky lesů, luk a mokřadů za pomoci místních druhů rostlin, které přirozeným způsobem pomáhají bránit erozi a zlepšovat kvalitu půdy.

Plejáda přínosů

Projekt pomohl zlepšit kvalitu vody v řece vytvořením průtočných tůní se štěrkovým podložím. Tyto tůně fungují jako přírodní čističky vody, kdy štěrk a rákosí vyfiltrují například odpad, který připlouvá z vepřína nacházejícího se proti proudu. 

Práce v rámci projektu mají pozitivní vliv i na změnu klimatu, jelikož obnovené mokřady po deštích pomáhají zadržovat vodu na delší dobu. To znamená, že se do rezervoárů podzemní vody dostane více vody, která chrání místní studny před vyschnutím, a lidé tak nemusejí jezdit do obchodu a tam kupovat vodu balenou v plastových lahvích. 

A v neposlední řadě je třeba zdůraznit také vytvoření nové rekreační oblasti pro místní obyvatele. Celá oblast je volně přístupná a je protkána stezkou pro cyklisty a pěší. 

Živoucí komplex

Již lze pozorovat řadu změn. Například během období sucha si oblast zachovává svůj mokřadový charakter. Ten přilákal řadu zvířecích druhů, pro něž jsou mokřady domovem. Na místě tak nyní můžete běžně zahlédnout ptáky, bobra, žáby a ryby, které byste tu před zahájením prací v rámci projektu hledali marně. 

Namísto nekvalitní orné půdy je zde dnes živoucí komplex mokřadů, lesů, luk a rekreačních ploch. 

Celková investice a financování ze strany EU

Výše celkové investice do projektu „Revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potůčku“ činí 68 746 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl částkou ve výši 65 309 EUR prostřednictvím operačního programu „Česká republika – Životní prostředí“ na programové období 2007–2013. 

 

Datum konceptu

23/11/2017