Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Lepší vodohospodářské služby pro padesát pět tisíc lidí v Olomouckém kraji na severozápadě České republiky představují výsledek projektu, jehož cílem je snížení znečištění podzemních i povrchových vod v horním povodí řeky Moravy.

Další nástroje

 

Řeka Morava představuje významný přítok horního Dunaje. Její povodí má rozlohu téměř 26 600 km2 a z více než tří čtvrtin leží na území České republiky.

Cílem projektu je zlepšení služeb zachycování a čištění odpadních vod v pěti obcích v okrese Šumperk (Šumperk, Hanušovice, Zábřeh, Mohelnice a Loštěnice). Přístup ke kanalizační síti tak získá asi 3 700 obyvatel. Po dokončení projektu se zvýší míra připojení na kanalizaci v oblasti z 92,9 % na 99,6 %.

Nová kanalizační síť

Práce zahrnují výstavbu kanalizační sítě (59,7 km) a rekonstrukci stávající kanalizační sítě (20,9 km). Dodavatelé rovněž provedou rekonstrukci a intenzifikaci čističky odpadních vod v Mohelnici na 9 800 ekvivalentních obyvatel (EO) a hydraulickou kapacitu 1 470 m3/den.


Očekává se, že projekt během implementace vytvoří 1 600 pracovních míst.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ činí 84 641 320 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěje v programovém období 2007–2013 prostřednictvím operačního programu Životní prostředí částkou 49 133 658 EUR.


Datum konceptu

10/04/2014