Polští a čeští hasiči jsou díky přeshraniční spolupráci lépe vybaveni na zásah

Projekt financovaný Evropskou unií usnadnil spolupráci mezi různými dobrovolnými hasičskými sbory v přeshraničním regionu na území České republiky a Polska tím, že jim pomohl vylepšit pracovní a sociální zařízení pro dobrovolníky, modernizovat jejich vybavení a nastolit pocit vzájemného respektu.

Další nástroje

 
Dobrovolný hasič během cvičení. © Obec Lánov Dobrovolný hasič během cvičení. © Obec Lánov

" Česko–polský hasičský projekt byl úspěšný, velmi přínosný a do regionu přinesl nové povědomí o dobrovolných hasičích a jejich aktivitách. "

Bedřich Kovář, místostarosta obce Lánov

Přeshraniční region na území České republiky a Polska je poset drobnými horskými vesničkami. Jejich velikost je však neosvobozuje od mimořádných situací, které zažívají i větší obce. Oproti větším městům však obce jako Lánov v České republice nebo Szklarska Poreba a Karpacz v Polsku závisí na malých dobrovolných hasičských sborech, které jsou často nuceny používat zastaralé vybavení, což zároveň ztěžuje nábor další generace dobrovolníků.

Úřady těchto obcí si uvědomily, že sbory na obou stranách hranice čelí stejné výzvě, a rozhodly se shánět zdroje a know-how.

Cvičení v rámci přeshraniční spolupráce

Myšlenka se zrodila v obci Lánov, kde si dobrovolní hasiči s přihlédnutím k událostem za hranicemi uvědomili, že oheň nezná hranic a stejně tak by tomu mělo být i u hasičských sborů. Navrhli tedy lepší přeshraniční spolupráci s hasičskými sbory v sousedních obcích Szklarska Poreba a Karpacz. 

V průběhu tohoto projektu uspořádaly úřady celou řadu společných cvičení polských a českých sborů, čímž umožnily výměnu informací a osvědčených postupů. Zároveň byl spuštěn mládežnický vzdělávací program zaměřený na vzdělávání mladých lidí v oblasti požární bezpečnosti a osvěty zacílené na důležitost role dobrovolných hasičů s cílem vzbudit zájem možných budoucích hasičů. 

Dalším přínosem pro širokou veřejnost byl dvojjazyčný leták o požární bezpečnosti, který byl rozdán občanům všech tří obcí. Leták zahrnoval informace a pokyny k tomu, jak se chovat v krizových situacích, a obsahoval také slovníček technických pojmů a příkazů.

Výsledkem tohoto přeshraničního úsilí je zdokonalení schopnosti hasičských sborů obou zemí v otázce efektivní reakce na požáry a jiné mimořádné situace. Projekt zároveň sblížil obě komunity jak po stránce ekonomické, tak po stránce sociální. 

Nová zařízení, nové vybavení, nové tváře

Nad rámec přeshraniční spolupráce projekt individuálně pomohl hasičským sborům obou zemí. Například na české straně byla zafinancována rekonstrukce hasičské stanice v Lánově a byl podpořen nákup nového vybavení. Hasičskému sboru to na oplátku přineslo nově získaný respekt místní komunity, jelikož došlo ke značnému nárůstu zájmu mladých lidí a potenciálních nováčků. 

Na polské straně vznikly nové mládežnické hasičské sbory. V dřívějších dobách vznikaly výhradně sbory složené z dospělých hasičů, což znesnadňovalo nábor nové generace hasičů. Navíc byla vybudována nová hasičská stanice v obci Karpacz.


Celková investice a financování ze strany EU

Výše celkové investice do projektu „Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poreba a Karpacz“ činí 713 393 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl částkou ve výši 606 384 EUR prostřednictvím „česko–polského“ operačního programu na programové období 2007–2013.

 


Datum konceptu

17/11/2017