Snižování množství odpadu prostřednictvím opakovaného použití a oprav starých výrobků

Staré ale ještě použitelné věci často končí v odpadu. Projekt CERREC ve střední Evropě se to snaží změnit podporou rozvoje center pro opětovné použití a opravy, což má pomoci snížit množství odpadů a prospět životnímu prostředí.

Další nástroje

 
Prodejna v centru Ho&Ruck pro opětovné použití v rakouském Innsbrucku © CERREC Prodejna v centru Ho&Ruck pro opětovné použití v rakouském Innsbrucku © CERREC

" Projekt CERREC určitě znamenal výrazný podnět pro všechny zapojené středoevropské země pro provádění rámcové směrnice EU o odpadech v oblasti ‚přípravy na opětovné použití‘. Byly iniciovány účinné struktury za účelem zpřístupnění opětovného použití občanům i orgánům. "

Mag. Christian Leonhartsberger, Sdružení pro komunální odpadové hospodářství, Střední Tyrolsko

Středoevropský projekt sítí center opětovného použití a oprav (CERREC), který byl zahájen v roce 2011, pomáhá partnerům a místním orgánům podporovat opětovné použití různých obvyklých výrobků pomocí nástrojů, znalostí a nadnárodní platformy opětovného použití pro komunikaci.

Národní a regionální orgány mohou využívat sadu nástrojů, která zahrnuje normy kvality, pokyny, akreditační procedury, manuály, strategie a příklady doporučovaných postupů. Zvláštní důraz klade tato sada nástrojů na oblasti, jako komunikace, přiřazení úloh a odpovědností mezi zúčastněnými aktéry v sítích pro opětovné použití a podpora přijetí a důvěry ze strany zákazníků.

Platforma pro nadnárodní spolupráci ohledně opětovně použitelných výrobků, kterou též vyvinul projekt CERREC, zahrnuje i databázi doporučovaných postupů, která pomáhá místním orgánům s realizací jejich vlastních pilotních projektů. Projekt CERREC dále podporuje tvorbu regionálních a národních akčních plánů pro opětovné použití.

Tři pilíře udržitelnosti

Podporou opětovného použití starých výrobků, například elektroniky, textilu a nábytku, dosahuje projekt CERREC přínosů v oblasti tří pilířů udržitelnosti:

  • přínosy pro životní prostředí, například snižování množství odpadu, a úspory energie a zdrojů prodlužováním životnosti výrobků;
  • ekonomické přínosy, jako je vytváření ekologických pracovních míst v rámci zpracovatelského řetězce pro opětovné použití; odhaduje se, že projekt CERREC krátkodobě v rámci provádění projektu vytvoří pět až deset pracovních míst v každé zúčastněné zemi; ve středně- až dlouhodobém horizontu toto číslo poroste až na 50 pracovních míst v každé zemi;
  • sociální přínosy, například poskytování cenově dostupného a kvalitního zboží lidem, zejména těm s nízkými příjmy.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Central Europe Re-use and Repair Centres and Networks“ činila 2 898 288 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 2 269 713 EUR.


Datum konceptu

19/11/2014