Genderové rozpočtování, nový pilíř pro tvůrce politik

Genderové rozpočtování představuje významnou součást evropského cíle financování politiky způsobem, který zohledňuje muže i ženy. Celkem 15 obcí v Rakousku a České republice, které si uvědomují, jakou hodnotu má přeshraniční spolupráce, úspěšně spojilo své síly v rámci tohoto projektu, jehož cílem je dosažení vyšší míry rovnosti žen a mužů a odpovídající přizpůsobení rozpočtů.

Další nástroje

 

Genderové rozpočtování je relativně nový koncept a představuje jeden ze základů tzv. genderového mainstreamingu. Usiluje o to, aby byly finanční prostředky přidělovány na základě rovnosti žen a mužů. Přínosy takového procesu zahrnují efektivnější a účinnější rozpočty, větší transparentnost, pokud jde o kritéria, jež se využívají při rozhodování o rozpočtech, i lepší cílení dostupných prostředků pro různé sociální skupiny.

V projektu „Gender Fokus“, který byl realizován v období 2008 až 2011, spolupracovala regionální vláda Dolního Rakouska v oblasti genderového rozpočtování se dvěma krajskými administrativami v České republice. Cílem bylo určit potřebné postupy pro genderové rozpočtování na místní a regionální úrovni. Partneři, včetně celkem 15 pilotních obcí z obou zemí, se pravidelně scházeli a byli zapojeni do společné sítě.

Posouzení z pohledu rovnosti žen a mužů

Po základním školení o rovnosti žen a mužů a pod vedením odborníků se pracovní skupiny ve všech zúčastněných obcích zabývaly rozpočty těchto obcí. Jejich hlavním cílem bylo provést posouzení výdajů obcí z pohledu rovnosti žen a mužů a dozvědět se další informace o problematice rozpoznání jejich nerovnosti. Hlavní otázky byly mimo jiné tyto: Kdo žije v naší obci? Má veřejná politika na muže a ženy z naší obce různý dopad? Jaké služby místní samospráva poskytuje a komu? Za jakou cenu?

Po zpracování analýzy těchto otázek se projektové týmy zabývaly vlivem výdajů na rovnost žen a mužů. Také prováděly posouzení postupů potřebných pro dosažení rovnosti příležitostí pro muže a ženy. Výsledkem této činnosti byly úpravy rozpočtů v obcích, kde to bylo potřeba.

V závislosti na konkrétní situaci se obce v rámci podpory rovnosti žen a mužů soustředily na různé aktivity. Jednalo se o zajištění péče o děti do tří let věku (které zlepšuje možnosti žen v oblasti zaměstnanosti), zaměstnávání žen v projektu z oblasti turistického ruchu, který realizovala obec, integrace perspektivy rovnosti žen a mužů do mobility, příprava pokynů pro rozdělování dotací pro sdružení a spolky, pokud jde o rovnost žen a mužů, či zavádění perspektivy rovnosti žen a mužů do nového datového skladu pro městské finance.

Projekt také pomohl k tomu, že rovnost žen a mužů se stala jedním z klíčových kritérií rozpočtů všech obcí. To je v Rakousku mimořádně důležité, protože od ledna 2013 federální ústava vyžaduje, aby federální i regionální orgány státní správy, stejně jako obce, ve svých rozpočtech usilovaly o rovnost žen a mužů. V rámci projektu Gender Fokus také vznikla praktická příručka zabývající se genderovým rozpočtováním a dále srozumitelné brožury v češtině a němčině, které popisují, k jakým poznatkům projekt dospěl. Tyto dokumenty byly šířeny na jednáních a konferencích, stejně jako prostřednictvím webu projektu.

Mezinárodní zájem

V únoru 2012 byli zástupci dolnorakouské administrativy pozváni, aby projekt prezentovali v Bruselu v Belgii a dále na jednání o genderovém mainstreamingu, které pořádala Evropská komise. O tři měsíce později navštívila Dolní Rakousko delegace Výzkumného ústavu pro genderové rozpočtování z Jižní Koreje a z jihokorejského Ministerstva pro rovnost žen a mužů a rodinu. Důvodem této návštěvy byl právě projekt Gender Fokus. Výsledky projektu byly také přeneseny do Malajsie a na Ukrajinu.

„Tento projekt přinesl Dolnímu Rakousku ohromný prospěch. Naše praktické postupy zavádění rovných příležitostí ve správě rozpočtů byly potvrzeny a posouzeny jako doporučeníhodný příklad. Mnoho organizací v Evropě i v jiných zemích projevilo o tento projekt zájem.“

- Friedrich Zibuschka, předseda Skupiny pro genderový mainstreaming, Dolní Rakousko


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Gender Fokus“ činila 409 407 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“ částkou 312 663 EUR.


Datum konceptu

22/11/2013