EMPIRIC – podpora integrace multimodálních platforem, vnitrozemských vodních cest a železnic ve střední Evropě

Projekt EMPIRIC podpořil multimodální dopravní řešení a logistické služby podél baltsko-jaderského dopravního koridoru (BAC).

Další nástroje

 
Towards a greener and more efficient freight transportation. Towards a greener and more efficient freight transportation.

" Projekt EMPIRIC si klade za cíl podporovat uvádění a zdokonalování multimodálních spojů z brány zahrnující více přístavů na severu Jaderského moře s trhy ve střední Evropě. Projekt se též zabýval vyhodnocováním proveditelnosti přechodu vodní a železniční dopravy na multimodální provoz, aby bylo možné v blízké budoucnosti posílit zelenější dopravu a konkurenceschopnější logistický řetězec. Projekt uplatňoval výrazně praktický a tržně orientovaný přístup… "

Paolo Costa, prezident Asociace přístavů severního Jaderského moře

Projekt přivedl ke spolupráci významné tvůrce politik, zúčastněné strany a hráče na trhu z tohoto významného středoevropského koridoru vedoucího severojižním směrem za účelem vytvoření efektivnějších, spolehlivých a udržitelných způsobů přepravy zboží. Zejména podporuje vyšší míru využití železnic a vnitrozemských vodních toků.

V návaznosti na analýzu toků nákladní dopravy, logistických služeb a tržních pobídek v šesti partnerských zemích (Itálie, Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Česká republika a Polsko) byla vydána doporučení pro zelenější nákladní dopravu podél koridoru BAC. Bylo provedeno 10 regionálních analýz toků zboží, jedna nadnárodní studie proveditelnosti, pět analýz dopadů nových multimodálních služeb a infrastruktur, dvě analýzy postupů bezpečnostních školení (v České republice a v Polsku) a pět analýz národní vnitrozemské plavby. Na webu projektu byl navíc zpřístupněn nástroj GIS pro mapování multimodálních platforem a vznikl „říční informační systém“ umožňující přenos know-how. Jeho rozsah pokrývá území od Dunaje po Pád.

Akce typu „business café“ přivádí zúčastněné strany na jedno místo

Projekt EMPIRIC navíc vytvořil komunitu umožňující propojování projektových partnerů, místních orgánů, provozovatelů přepravy a poskytovatelů logistických služeb, kteří se pravidelně setkávají a diskutují o různých tématech multimodálních dopravních řešení na různých úrovních. Byla zorganizována série akcí typu „business café“, která přilákala více než 800 účastníků a 300 zástupců veřejné správy a soukromých subjektů. Spolu s několika nadnárodními semináři představovaly tyto akce příležitost řešit výzvy a očekávání příjemců projektu.

Byl rovněž připraven dokument o společném stanovisku k pobídkám. Vycházel z více než 100 rozhovorů a z pěti podnikatelských plánů pro nové železniční služby spojující přístavy v severním Jaderském moři se střední Evropou a z posouzení platforem elektronické výměny dat (EDI) přístavů na severu Jaderského moře.

Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „EMPIRIC – Enhancing Multimodal Platforms, Inland waterways and Railways services Integration in Central Europe“ činila 2 937 335 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „STŘEDNÍ EVROPA“ částkou 2 308 226 EUR.

Datum konceptu

19/11/2014