Vytvoření obnovitelného zdroje energie z nevyužívané trávy pomocí projektu DanubEnergy

Nadnárodní projekt přeměňuje nevyužívanou trávu z povodňových oblastí podél Dunaje a dalších středoevropských řek na biopalivo, čímž vytváří udržitelným způsobem elektřinu a přispívá k zachování biologické rozmanitosti.

Další nástroje

 
Projekt DanubEnergy využívá trávu z pobřežních záplavových oblastí k výrobě biopaliva. Projekt DanubEnergy využívá trávu z pobřežních záplavových oblastí k výrobě biopaliva.

" Od okamžiku, kdy jsem začal na tomto projektu pracovat, jsem pochopil, že zdroje nevyužívané trávy jsou skutečně ohromné. A nyní je pro mě dovoz obrovského množství pelet přes Atlantik ještě méně pochopitelný. "

Bernhard Schneider, Energetická agentura regionů, manažer projektu DanubEnergy

Projekt DanubEnergy řeší vývojem skladovatelného pevného paliva vyráběného zpracováním biomasy z pobřežních travinných porostů tři cíle: zlepšení výrobního procesu zavedením nové, vysoce energeticky úsporné technologie výroby biomasy, využití dříve nevyužívaných materiálů jako základu pro výrobu paliv a dodávku vysoce kvalitního biopaliva z regionální produkce na trh.

Výhody nové technologie představil mobilní ukázkový provoz, který navštívil 9 projektových lokalit v sedmi zemích. Provoz také přispěl ke zpracování studie proveditelnosti, která řešila otázku, které suroviny a technologické parametry jsou pro jednotlivé regiony nejvhodnější. Souběžně s projektem bylo vypracováno i posouzení vlivu na životní prostředí a byly zpracovány socio-ekonomické studie, které se snažily určit regionální udržitelnost této technologie. Zúčastněné subjekty se navíc díky společné tvorbě kapacity připravily na pokračování systému i v době po skončení projektu.

Zachování biologické rozmanitosti a hledání nových bioenergetických zdrojů

Mnohé povodňové oblasti představují významné oblasti pro ptáky a další druhy a jsou proto chráněny podle směrnic EU o ptácích a přírodních stanovištích. Pro zachování této krajiny je třeba trávu a rákosí každý rok kosit. Tento materiál však bývá příliš vzrostlý, aby bylo možné jej využívat jako píci, a příliš suchý pro běžné použití v bioplynových provozech. Když tráva shnije, k čemuž pak často dochází, uvolňuje skleníkové plyny.

Díky nové technologii IFBB (integrovaná výroba pevného paliva a bioplynu z biomasy) však sklízený materiál využívat lze. Materiál je separován na pevnou složku, která se dále zpracovává a přeměňuje na pevné palivo v podobě pelet, a na kapalnou složku, která kvasí v bioplynových provozech s výrobou elektřiny. Nahrazuje zde kukuřici. Bioplynové provozy musí snižovat podíl kukuřice využívané jako suroviny, protože ta je na výrobu elektřiny příliš hodnotná a cenná.

V průběhu projektu bylo pozorováno zvýšení počtu druhů ve sledovaných travních porostech, což dokládá studie povodňové oblasti v údolí Lužnice na rakousko-české hranici (Schmidt, A., A botanical analysis of pilot study areas in floodplains of the river Lainsitz, Gmünd 2013).


Celkové investice a financování z EU

Celkový rozpočet projektu „Improving eco-efficiency of bio-energy production and supply in riparian areas of the Danube river basin and other floodplains in Central Europe – DANUBENERGY“ činí 1 777 824 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 1 381 677 EUR.


Datum konceptu

19/12/2014