Využití městského zemědělství na podporu sociálního začlenění v regionu Podunají

Projekt AgriGo4Cities využívá městské a příměstské zemědělství ke změně modelů správy a k posílení veřejných institucionálních kapacit ve městech regionu Podunají, s cílem řešit socioekonomické vyloučení a povzbudit udržitelný rozvoj měst. Za tímto účelem vyvíjí metodiku participačního plánování, která by se měla integrovat do veřejných rozhodovacích procesů.

Další nástroje

 
The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik

" Protože je zahradničení zdrojem živobytí a nevyžaduje speciální vzdělání, projekt AgriGo4Cities se ukázal být efektivním způsobem sociálního začleňování. "

Jani Kozina, manažer projektu AgriGo4Cities

Projekt AgriGo4Cities uzavřel partnerství a akční plány v oblasti participačního městského a příměstského zemědělství pro šest měst: Blagoevgrad v Bulharsku, Prahu v České republice, Székesfehérvár v Maďarsku, Ulcinj v Černé Hoře, Vaslui v Rumunsku a Velenje ve Slovinsku. Byl vytvořen katalog osvědčených postupů pro participační městské a příměstské zemědělství.

Dále bylo uzavřeno nadnárodní víceúrovňové správní partnerství za účelem propagace participačních přístupů ke správě a formulace nadnárodního plánu správy participačního městského a příměstského zemědělství s ohledem na boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě.

Participační plánování

Participační plánování na místní úrovni má potenciál efektivně přispívat k lepšímu začlenění, demokratizaci, kreativitě a komunitnímu duchu. Několik výzev v oblasti správy v regionu Podunají je možné spojit s nedostatečnou účastí občanů na rozhodování. To vede k pocitům bezmocnosti, podemílání motivace k účasti na správě a k vyloučení z politického, sociálního a ekonomického života.

Rozšiřující se mezera mezi občany a úřady zvětšuje nedůvěru a dále snižuje jejich účast, zejména ve skupinách jako jsou chudí, nezaměstnaní, lidé bez domova, Romové, staří lidé, ženy a mladí. Nedostatečná účast vede k nerovnosti, která se posléze odráží ve snižující se kvalitě života.

Partnerství a plány

Cílem lokálního partnerství projektu AgriGo4Cities v oblasti městského a příměstského zemědělství, jehož účastníky jsou zaměstnanci veřejné správy, marginalizované skupiny a další subjekty, je pomoci tuto situaci změnit prostřednictvím akčních plánů pro městské a příměstské zemědělství. Plány, které jsou hlavním prvkem projektu, testují metodiku AgroGo4Cities s ohledem na zlepšení městského prostředí a přispění k socioekonomické integraci komunit, které jsou ohroženy vyloučením. Skrze práci na plánech jsou tyto komunity schopny nahlas vyjádřit své názory.

Provádění plánů uvedlo věci v pohyb pozitivním směrem. Plány následných aktivit by tento pohyb měly udržet i po skončení projektu. Tomu napomůže katalog osvědčených postupů, který prezentuje úspěšné myšlenky a projekty participačního městského a příměstského zemědělství a zdůrazňuje důležitou roli veřejných institucí v těchto akcích.

Nadnárodní partnerství usnadňuje výměnu zkušeností mezi pracovníky veřejné správy a budování institucionálních kapacit, zvyšování míry začlenění a propagaci rozvoje měst skrze nové formy městského a příměstského zemědělství. 

Navazující aktivity zachovají spolupráci i po skončení projektu. Nadnárodní plán správy je za účelem široké dostupnosti přeložen do sedmi partnerských jazyků – bulharštiny, češtiny, němčiny, maďarštiny, černohorštiny, slovenštiny a slovinštiny.

Video

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu „AgriGo4Cities“ je 1 474 190 EUR, z čehož příspěvek z fondů EU skrze operační program „Dunaj“ pro programové období 2014–2020 činí 1 253 061 EUR (tj. příspěvek z EFFR 1 168 642 EUR a příspěvek z IPA 84 419 EUR). Investice spadá pod prioritu „Inovativní a společensky zodpovědný region Podunají“.

 

Datum konceptu

04/03/2019