Polští a čeští hasiči navázali spolupráci s cílem zlepšit svou připravenost na krize

Projekt Bezpečné pohraničí posiluje spolupráci mezi hasičskými a záchrannými jednotkami v České republice a Polsku podél společné hranice. Hasiči a další pracovníci záchranných složek uspořádali konference, absolvovali jazykové kurzy, konali odborná setkání, zorganizovali školení a cvičení a zakoupili specializované vybavení nezbytné pro jejich poslání.

 

Další nástroje

 
The Safe Borderlands project organised training for and strengthened cooperation between the fire and rescue services of Czechia and Poland. ©Creative Commons The Safe Borderlands project organised training for and strengthened cooperation between the fire and rescue services of Czechia and Poland. ©Creative Commons

" Projekt od základu vylepšil spolupráci mezi hasičskými sbory v celém česko-polském pohraničí. V naléhavém případě občané dostanou pomoc bez ohledu na to, na jaké straně hranice se nacházejí. "

Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek ředitele pro úsek IZS a OPŘ Olomouckého kraje

Projekt vylepšil připravenost na katastrofy českých a polských hasičů, kteří reagují na naléhavé situace podél hranic těchto dvou zemí. Zvýšil bezpečnost obyvatel regionu a přispěl k tomu, že je tato oblast atraktivnější pro návštěvníky.

Spolupráce při přípravě na přírodní katastrofy a jejich zvládnutí

Polské a české hasičské sbory prováděly společná cvičení, obměnily opotřebené specializované vybavení a pořádaly setkání týkající se oblastí společného zájmu. Záchranáři kromě jiného obdrželi školení v řízení hasičských nákladních vozidel, obsluze řetězových pil a nakládání s nebezpečnými látkami.

Účastníci také analyzovali právní a organizační rámec, podle něhož se provádějí hasičské operace v česko-polském pohraničí. Přepracování tohoto rámce přispělo k vylepšení kompatibility hasičských sborů při incidentech týkajících se protipožární ochrany, vodních záchranných služeb, povodní, dopravních nehod a ochrany životního prostředí.

V rámci projektu bylo zakoupeno nové specializované vybavení, které budou čeští a polští záchranáři sdílet. Jedná se mimo jiné o horolezecké vybavení, dýchací přístroje, speciální hasičská motorová vozidla a čluny a radiové stanice pro použití při zásazích v terénu.

Toto vybavení zkvalitní přeshraniční cvičení a přispěje k tomu, aby příprava hasičů byla komplexnější. K budoucím plánovaným investicím patří nový systém pro zpracování dat, který záchranářům pomůže spravovat a vyměňovat si informace během krizí.

Projektu se účastní i další organizace, jako jsou jednotky české policie, poskytovatelé zdravotních záchranných služeb, veřejné zdravotnické orgány, zařízení civilní ochrany, nevládní organizace a občanská sdružení. Až projekt skončí, vyšší bezpečnost regionu přispěje k tomu, že region bude atraktivnější pro podniky i turisty. 

Význam bezpečnosti v pohraničí

Česko-polské pohraničí se rozkládá na ploše 47 000 kilometrů čtverečních a je domovem pro téměř 7,1 milionu obyvatel. Když udeří přírodní katastrofy, jako jsou požáry a záplavy, a překročí hranice mezi státy, hasičské orgány z různých zemí musí hladce spolupracovat. 

Projekt zlepšuje spolupráci všech vnitrostátních orgánů, které v regionu zodpovídají za reakce na katastrofy a za bezpečnost. Zahrnuje adaptaci opatření v oblasti prevence a řízení rizik pro zvládání důsledků změny klimatu, jako je eroze, požáry, záplavy, bouřky a sucha.

K polským partnerům patří vojvodské ústředí státního hasičského sboru v Opolí a ve Vratislavi. K českým partnerům patří hasičské záchranné sbory v Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu „Bezpečné pohraničí“ činí 7 936 284 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg V.A Česká republika – Polsko“ v programovém období 2014–2020 částkou 6 745 841 EUR. Investice spadá do priority „Technická pomoc“.

 

Datum konceptu

03/07/2019