Díky spolupráci ve střední Evropě se mění chování za účelem snížení spotřeby energie v budovách

Projekt zahrnující osm regionů v sedmi evropských zemích přinesl úspory energie díky změně chování lidí, kteří pracují v různých veřejných budovách a využívají je. Do projektu Společně – K dosažení cíle účinnosti snížením spotřeby energie – se zapojilo 84 škol, muzeí, sportovních zařízení a úřadů. Více než 10 000 lidí, mezi nimiž byli studenti, učitelé a úředníci, vzalo za své metody projektu a díky tomu ušetřili kolem 800 KWh energie.

Další nástroje

 
The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together

" Na tom, jak se chováme, záleží! Budovy energii nešetří, ale lidé ano! Koncoví uživatelé musí vědět, zda svou aktivní účastí účinně přispívají k dosažení cílů snižování spotřeby energie a zda to přináší pozitivní výsledky. Zpětná vazba podporuje odhodlání chovat se i nadále způsobem, který je energeticky účinný. "

Antonio Zonto, koordinátor projektu

Řada programů v oblasti úspory energie se zaměřuje na konstrukční změny budov spočívající v zajištění vnitřní izolace, modernizaci panelů nebo zavedení zelené energie. Program Společně k tomu však přistoupil jinak – snížením nákladů na energie a emisí skleníkových plynů. Cílem bylo změnit chování těch, kdo tyto budovy používají – obyvatelů i návštěvníků. 

Společné úsilí

Projektový tým učinil k dosažení cílů řadu opatření, která byla zajištěna prostřednictvím osmi regionálních pilotních akcí. V prvé řadě vypracoval program „školení školitelů“, díky němuž se 250 osob dozvědělo, jak změna chování může přispět k úsporám energie. Tito školitelé pak program Společně pomáhali uskutečňovat v zúčastněných zařízeních a budovách. 

Projektový tým zavedl systém k měření spotřeby energie pomocí inteligentních měřičů. Cílem bylo ukázat obyvatelům budovy, jak se na základě jejich chování mohou každý den měnit výsledky. Zařízení ke sledování spotřeby energie byla nainstalována v 71 z 84 budov zapojených do projektu a dokázala zobrazovat spotřebu energie v reálném čase na velkých nápadných obrazovkách umístěných ve veřejných prostorech. 

Mimoto se lidé o tom, jakou hodnotu mají investice do osobních opatření na úsporu energie, dozvídali prostřednictvím různých her a vzdělávacích a zábavných aktivit. Ty pak doplnila vícekanálová komunikační kampaň projektu, která byla realizována prostřednictvím pilotních projektů.

Trvalá změna

Projekt Společně byl sice ukončen v květnu 2019, ale jeho tým je přesvědčen, že přinesl trvalé kulturní změny. Úspěšně se mu podařilo změnit demotivaci jednotlivců – která je dána skutečností, že obyvatel veřejné budovy neplatí účty za energie ze své kapsy – v kolektivní pobídky, jež zahrnují nejen osobní změny chování, ale také zapojení dalších osob. K dalším nízkonákladovým opatřením ke snížení spotřeby patřilo hledání lepších způsobů využívání prostor v budovách a změny v organizačních postupech.

Projekt Společně byl zaveden v Itálii, v Česku, v Chorvatsku, ve Slovinsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku.

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu „Společně: K dosažení cíle účinnosti snížením spotřeby energie“ činí 2 330 175 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg Central Europe“ v programovém období 2014–2020 částkou 1 958 559 EUR. Investice spadá do priority „Nízkouhlíkové hospodářství“. 

 

Datum konceptu

19/11/2019