Pilotní projekt věnovaný sociálnímu bydlení v Ostravě podporuje sociální začleňování v České republice

Ostrava, třetí největší město České republiky, pilotně zavádí sociální bydlení zaměřené na zlepšení sociálního začleňování v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bylo zrenovováno 105 bytů pro rodiny, které by jinak bydlely v nevyhovujících podmínkách. Pět bytů bylo vyčleněno pro účely nouzového bydlení. Zároveň byly vytvořeny procesy pro přístup k bydlení, rámec spolupráce s městskými částmi a sociální podpora pro nájemníky. Nájemníci mohou snadněji stabilizovat vlastní situaci a začlenit se do společnosti, zatímco jejich nízké nájemné navrací do městského rozpočtu zisk.

Další nástroje

 
Social housing in the city of Ostrava ©Statutory City of Ostrava Social housing in the city of Ostrava ©Statutory City of Ostrava

" Projekt zakládá místní systém sociálního bydlení. Reaguje tak na velký počet osob vyloučených z bydlení i na absenci zákona o sociálním bydlení. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní bydlení a podpora ze strany sociálních pracovníků poskytují rodinám šanci se usadit, cítit se bezpečně a vytvořit si svůj domov. "

Michal Mariánek, náměstek primátora Ostravy

Česká republika se potýká s nedostatkem cenově dostupných nájemních bytů a s absencí zákona o sociálním bydlení. V reakci na to vytvořilo město Ostrava vlastní systém sociálního bydlení. V dopravně dostupné oblasti s dobrou občanskou vybaveností byly zrenovovány městské byty, které byly vybaveny kuchyňskými spotřebiči a v případě nouzových bytů i nábytkem.  

Nájemníci, kteří si nemohou dovolit soukromý pronájem nebo kteří se nacházejí v krizové situaci, jsou vybírání na základě svých potřeb a dostává se jim pomoci při překonávání problémů. Jakmile jsou rodiny bezpečně a obstojně ubytovány, snáze se jim pracuje, dětem se lépe daří ve škole a celkově potvrzují zlepšenou kvalitu života.

Společné naplňování potřeb

Jenom v Ostravě bydlí na tisíce lidí v nevyhovujících podmínkách, jako například v ubytovnách, kde si ubytování hradí z dávek státní správy sociálního zabezpečení, nebo v lokalitách s nedostatkem pracovních míst či občanské vybavenosti. Tato skutečnost je odsouvá na okraj většinové společnosti. Tisíce dalších obyvatel jsou odkázány na sociální výhody nebo se nachází v těžké životní situaci, což nahrává bezdomovectví.

Ostrava spustila svůj pilotní projekt zaměřený na sociální bydlení v oblastech, ve kterých lze pomoci takovým lidem zlepšit jejich situaci. Vyčlenila na to městské byty, které se uvolnily v šesti nejhustěji zastavěných a obydlených městských čtvrtích. Základní opravy, renovace a vybavení umožňují rodinám nastěhovat se rychle a levně. Nájemné platí nájemníci městu za polovinu běžné ceny u obdobné nemovitosti v soukromém nájemním sektoru. 

Byty jsou přidělovány podle bodové stupnice založené na rozsahu závažnosti problémů s bydlením jednotlivých občanů. Matky samoživitelky dostávají body navíc, jelikož je u nich pravděpodobnost nevyhovujícího bydlení nebo přístřeší vyšší.

Na tvorbě, testování a hodnocení této strategie se podílela celá řada subjektů, včetně občanů s problémy s bydlením. Z formálních činitelů se pak jednalo o městské části, neziskové organizace, veřejné univerzity, poskytovatele soukromého bydlení, energetickou společnost a ministerstva vlády ČR. Ústřední roli sehráli sociální pracovníci. Ti pomohli posoudit komunitní plánování, podpořit sociální bydlení a zároveň budovali vazby na neziskové organizace. 

Fungující systém

Systém projektu integruje sociální bydlení do dlouhodobé strategie města v oblasti sociálního začleňování. Kromě rozvoje systémových procesů tento pilotní projekt objasnil personální požadavky a roli sociálních pracovníků. Klíčem k úspěchu se stala spolupráce mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. Systém sociálního bydlení byl navržen tak, aby podporoval samofinancování, při kterém zisk z pronájmu pokryje náklady na renovace a zároveň sníží výdaje za bydlení v ubytovnách. 

Projektový tým pokračuje v práci na akčním plánu tohoto systému. Probíhající shromažďování údajů z domácností jim pomáhá posoudit dlouhodobé dopady projektu. 

Na vnitrostátní úrovni ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí má projekt vliv na právní předpisy týkající se sociálního bydlení a napomáhá při tvorbě metodik pro ostatní kraje České republiky. Projekt je především kladným příkladem politik, které mohou přinést prospěch Moravskoslezskému kraji.

Příjemci

„Sociální byt mi byl přidělen v srpnu roku 2017 po nesnadném ukončení mého manželství. Ubytování přineslo mně a zejména mým dětem svobodu v podobě přerušení kontaktu s bývalým manželem. Máme střechu nad hlavou, cítíme se bezpečně a máme pocit zázemí.“

 

Jiřina Vaníčková, nájemnice bytu, který v rámci projektu prošel přestavbou.

 

„V minulosti jsme všichni čtyři bydleli v garsonce v hlučné ubytovně. Lidé na nás kvůli bydlení koukali skrz prsty, zatímco my jsme platili vysoký nájem. Nyní můžeme říct, že bydlíme v bytě, a kamarádi nás rádi navštěvují. Za dvoupokojový byt platíme jen polovinu starého nájmu a chování našich dvou synů se zlepšilo. Mají vlastní pokoj, v domě je větší klid a synové si mohou bezpečně hrát před domem na zrenovovaném hřišti, na které vidíme z okna.“

 

Judita Helmeciová, nájemnice bytu, který v rámci projektu prošel přestavbou.

Celková investice a financování EU 

Celková investice do projektu „Sociální bydlení ve městě Ostrava“ činí 540 489 EUR, přičemž Evropský sociální fond přispěl částkou 459 416 EUR prostřednictvím operačního programu „Zaměstnanost“ na programové období 2014–2020. Investice spadá do priorit „boj s chudobou“ a „sociální inovace a nadnárodní spolupráce“.

 

Datum konceptu

30/08/2018