Zrekonstruované gymnázium v Olomouci-Hejčíně zlepšuje výuku

Gymnázium Olomouc-Hejčín zlepšilo svou vzdělávací nabídku díky rekonstrukci zařízení a prostor z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Staré vybavení bylo nahrazeno moderním materiálem a byly obnoveny učebny a laboratoře. Okolí budovy kampusu bylo zatraktivněno novou zelení, chodníky a místy k posezení.

Další nástroje

 
Pupils at the Olomouc-Hejčín gymnasium working with microscopes ©František Berger/Deník Pupils at the Olomouc-Hejčín gymnasium working with microscopes ©František Berger/Deník

" Troufám si říci, že málokterá škola může studentům nabídnout volitelné předměty v předmaturitním a maturitním ročníku – matematiku, chemii, biologii, fyziku, dějepis a zeměpis – v češtině i angličtině. Našim absolventům se tak otevírá cesta ke studiu v zahraničí. "

Karel Goš, ředitel Gymnázia Olomouc-Hejčín

Gymnázium Olomouc-Hejčín je s více než 1 000 studenty a 36 třídami největším gymnáziem v České republice. Očekává se, že lepší studijní prostředí bude studenty dále motivovat k pokračování ve studiu na vysoké škole – v tuzemsku i v zahraničí – a v dlouhodobém horizontu zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Aktualizace interiéru, modernizace vybavení

Učebny a laboratoře byly vybaveny novými lavicemi se zásuvkami, regály s učebnicemi a vybavením, jako jsou interaktivní tabule, multifunkční tiskárny, mikroskopy, počítače a projektory pro výuku všech předmětů.

Modernizované výukové prostředí přináší výhody jak pro studenty, tak pro pedagogické pracovníky školy. Doplněním výuky o nové vybavení si učitelé zvyšují vlastní odbornou kvalifikaci.

V celé škole byla nainstalována nová kvalitní síť Wi-Fi, která žákům a učitelům poskytuje rychlé a stabilní připojení. Síť lépe podporuje kurzy, jako jsou informační technologie a různé mimoškolní kroužky.

Zlepšení venkovních prostor

Úpravami prošlo i okolo kampusu. Byly vybudovány nové chodníky, které vedou ke všem budovám. Školní sad i přilehlý park byly vylepšeny novou zelení a lavičkami.

Nové terénní úpravy umožňují učitelům pořádat výuku venku.

Dvojjazyčné gymnázium

Gymnázium Olomouc-Hejčín, založené v roce 1956, nabízí čtyřleté, šestileté a osmileté studium na úrovni středoškolského vzdělávání. Šestiletý studijní program je vyučován dvojjazyčně, v češtině a angličtině, aby se studenti lépe připravili na další studium v zahraničí. Gymnázium navázalo spolupráci s gymnázii ve Švýcarsku, Francii a Itálii.

Celkové investice a financování EU

Celková investice do projektu „Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy – Gymnázium Olomouc-Hejčín“ činí 1 018 964 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěje prostřednictvím „Integrovaného regionálního operačního programu“ v programovém období 2014–2020 částkou 866 120 EUR. Investice spadá do priority „Investice do modernizace stávající vzdělávací infrastruktury základních a středních škol“.

Datum konceptu

12/04/2021