Nové nástroje pro rozvoj městské zeleně ve střední Evropě

Deset partnerů ze sedmi středoevropských zemí spojilo své síly na vytváření nebo přetváření městské zeleně. Projekt Urban Green Belt, který spolupracuje s komunitními skupinami a místními orgány, představil tři nové „chytré“ modely, které posléze otestoval v osmi pilotních programech. Projekt pomohl zlepšit plánování a rozhodování veřejných orgánů odpovědných za městskou zeleň, například za parky, lesy a rekreační plochy a oblasti.

Další nástroje

 
The Urban Green Belts projects brought together 10 partners from seven central European countries to create or transform urban green spaces. ©Urban Green Belts The Urban Green Belts projects brought together 10 partners from seven central European countries to create or transform urban green spaces. ©Urban Green Belts

" Všechna města tvrdě pracují na tom, aby měla více a kvalitnější městské zeleně. Projekt Urban Green Belt nám umožnil si uvědomit, že město na tuto práci není samo. Můžeme počítat s mnoha partnery, odborníky, občany, nevládními i vládními organizacemi. Projekt nám poskytl nástroje, které městu umožní spolu s jeho partnery spravovat a udržovat zelené plochy. "

Zsofia Hamza, koordinátorka projektu

Projekt otestoval tři různé přístupy k městskému územnímu plánování a tvorbě zelené strategie. Jeho řešení a nástroje pomáhají radnicím s chytrou správou městské zeleně. Všechny vyvinuté modely byly zapracovány do zelených strategií sedmi účastnících se regionů. 

Chytré modely podpory

Model opírající se o geografický informační systém a informace z něj využil geoinformatické nástroje – od shromáždění dat po prostorovou analýzu a vizualizaci – k vyhodnocení účelu zelené plochy a souvisejících problémů, jako je údržba, udržitelnost a ziskovost. Tento model byl navržen na podporu rozhodování o regionálním rozvoji.

Model opírající se o zapojení komunity vytvořil kompletní přehled participačních technik, pomocí nichž by se místní mohli zapojit do správy zelených ploch. Tento model pomohl uživatelům rozvinout myšlenky, vypracovat plány společné správy a zvýšit obecné povědomí. Výsledky byly partnery úspěšně aplikovány a integrovány do strategií městského rozvoje.

Model řízení s vícero zapojenými subjekty poskytuje vodítka k založení nových forem spolupráce a působí jako platforma podněcující veřejnou diskuzi. Orgány veřejné moci ho rovněž mohou využít jako nástroj pro budování kapacit. Zahrnuje také školicí program, který se ukázal jako užitečný pro všechny, kteří se podílejí na rozhodování a hledají neotřelé nápady a přístupy. 

Udržitelná schémata

Modely dokázaly svou hodnotu při tvorbě pilotních akcí, kdy řada z nich se stala přetrvávajícími a udržitelnými iniciativami. Řada pilotních akcí byla navržena jako dlouhodobých s podporou místních orgánů veřejné správy. Například program správcovství zavedený v Budapešti v Maďarsku zahrnuje již 26 veřejných zelených ploch, o které pečují obyvatelé, a jejich počet stále narůstá. 

V Krakově v Polsku sociální aktivity a malé investice pomohly zvýšit počet návštěv Witkowického lesa. Do správy se zapojila nová skupina běžců, pomocí participačního rozpočtu bude postaveno nové dětské hřiště. Les, který se hojně využívá k rekreaci, bude rozšířen z 15 na 120 hektarů.

V Mariboru ve Slovinsku zapojené subjekty přišly s návrhem obnovy zelené plochy, která se nachází uvnitř opuštěného komplexu budov. Návrh se bude realizovat v rámci plánu revitalizace celé oblasti s podporou městských orgánů.

Regiony zapojené do projektu si vyměňují nápady a nástroje. Například Krakov se zajímá o rozvoj svého vlastního programu správcovství. Aplikaci na sběr údajů, která byla vyvinuta v Padově v Itálii, používá chorvatské město Zadar k rozšíření svých katastrálních záznamů. Hodnotící indikátory nasazené v Salcburku v Rakousku využívá Budapešť k analyzování vhodných nových zelených ploch.

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu „Urban Green Belts“ činí 2 391 306 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg Central Europe“ v programovém období 2014–2020 částkou 2 005 050 EUR. Investice spadá do priority „Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů“.

 

Datum konceptu

05/02/2020