Revitalizované údolí řeky Dyje díky přeshraniční spolupráci

Za účelem ochrany jedinečného povodí řeky Dyje pro budoucí generace zúčastněné subjekty na obou stranách česko-rakouské hranice v rámci tohoto projektu financovaného EU lépe koordinují řízení vodních toků a snahy o jejich zachování.

Další nástroje

 
A reconnected oxbow on the Thaya River. ©Povodi Moravy s.p/Vladimír Husák (2019) A reconnected oxbow on the Thaya River. ©Povodi Moravy s.p/Vladimír Husák (2019)

" Každý metr, který řece vrátíme, zajistí, že se do krajiny vrátí více vody a že v ní také dlouho zůstane. Bojujeme tak proti suchu, kterým v posledních letech jižní Morava tak trpí. "

David Veselý, projektový manažer společnosti Povodí Moravy

Řeka Dyje, která se line v česko-rakouském příhraničí, je obklopena největšími a z ekologického hlediska nejcennějšími nivami v celé střední Evropě. Povodí řeky je známé díky nádržím, národním parkům a ekologickým iniciativám. V 70. a 80. letech 20. století však obě země začaly přirozené řečiště narovnávat. V důsledku toho se délka řeky zkrátila o téměř 3,2 km.

Hlavním cílem tohoto projektu je vrátit Dyji do jejího přirozeného řečiště a zavést udržitelný plán jejího řízení. Aby toho bylo možné dosáhnout, projekt vytvořil přeshraniční mechanismy monitorování vodního toku podporující udržitelné rybí populace a zlepšující morfologii toku řeky. Projekt dále doplnil „zelenou“ infrastrukturu potřebnou na podporu reprodukce ryb a migrace zvířat, například.  

Zpět do přírodního řečiště

Současný tok řeky slouží jako hranice mezi Českou republikou a Rakouskem. Navrácení řeky do jejího původního meandrujícího řečiště by nezbytně zahrnovalo změnu státních hranic. Tím se vysvětluje potřeba přeshraniční spolupráce.

Řešením bylo napojení slepých ramen – meandrů, které byly při narovnávání řečiště odříznuté – zpět k hlavnímu řečišti. Ramena se nacházela na obou stranách hranice, některá se rozprostírala na obou stranách. Napojením ramen se délka řeky prodloužila o více než 1 km. Díky tomuto napojení Dyje přirozeně získá zpět svou původní délku a typický charakter svých niv.

Další iniciativy v rámci tohoto projektu zahrnovaly vytvoření nového biotopu pro přirozenou reprodukci ryb v Národním parku Podyjí, implementaci přeshraničních nařízení týkajících se řízení rybích populací a strategie pro odstraňování kmenů a dalších splavenin z řeky.

Přínos pro všechny 

Díky práci na tomto projektu budou správci národního parku, orgány spravující povodí, občané a návštěvníci obou břehů řeky těžit z udržitelného a přirozeně krásného říčního údolí.

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu „DYJE 2020 – THAYA 2020“ činí 1 756 833 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Interreg V-A – Rakousko–Česká republika“ v programovém období 2014–2020 částkou 1 493 308 EUR. Investice spadá do priority „Životní prostředí a přírodní zdroje“.

 

Datum konceptu

04/10/2019