Klíčové úspěchy regionální politiky

Stávající výsledky zemí vycházejí ze souhrnné zprávy hodnocení ex post programů politiky soudržnosti v programovém období 2007–2013 financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti . Představují a analyzují zjištění na úrovni členských států a pokoušejí se nalézt odpovědi na tři hlavní skupiny otázek:

  • Jak se poskytnuté financování v členské zemi využilo či na co byly peníze vynaloženy?
  • Jak vypadaly výsledky a nakolik přispěly k cílům politiky soudržnosti?
  • Jaká si ze zkušeností nabytých v daném období lze vzít ponaučení a co z nich vyplývá pro politiku soudržnosti do budoucna nebo jak lze zlepšit podobu a řízení politiky, aby byla efektivnější?

Další nástroje

 

Dosavadními klíčovými úspěchy regionální politiky v programovém období 2007–2013 jsou:

Růst a vytváření pracovních míst

V nejchudších regionech EU rostly příjmy, přičemž HDP na hlavu v těchto oblastech vzrostlo z 60,5 % průměru EU v roce 2007 na 62,7 % v roce 2010.

Investice do lidí

2,4 milionu účastníků opatření ESF, která byla realizována na podporu přístupu k zaměstnání, nalezlo pracovní místo do 6 měsíců (2007–2010).

Každoročně se v celé EU zapojuje asi 15 milionů lidí do práce v tisícovkách projektů, které spolufinancuje Evropský sociální fond (ESF).

Podpora podniků

Posilování výzkumu a inovací

Zlepšení životního prostředí

Modernizace dopravy a výroby energie

Tato stránka přináší stručný přehled dosavadních klíčových úspěchů dosažených v období let 2007–13 (pokud není uvedeno jinak, údaje se týkají období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2014) a ukazuje, jak politika soudržnosti EU pomáhá zvládat důsledky hospodářské krize a přispívá k hospodářskému růstu.

Výsledky za období 2000–2006 najdete v hodnoceních ex post.

Data for research 2007-20132
Cohesion Policy Data


Příklady spolufinancovaných projektů EU v programovém období 2007–2013