Hlavní úspěchy regionální politiky 2014-2020

Politika soudržnosti – financovaná z EFRR, ESF a Fondu soudržnosti – je největším zdrojem přímých investic z rozpočtu EU v období 2014–2020. Tyto tři fondy umožní celkové investice ve výši 485 miliard EUR, přičemž z rozpočtu EU bude financováno 355 miliard EUR.

Níže uvádíme ukázku vybraných investičních cílů a dosavadní pokrok při plnění těchto cílů uspořádaných pod těmito třemi tituly:

Další nástroje

 

Filtr vám umožňuje zobrazit konkrétní příspěvek podle země.


Text uvedený níže vychází zejména z cílových hodnot na konci roku 2017 (pokud není uvedeno jinak). Komplexní prezentace rozsahu financování a výsledků investičních cílů je uvedena na otevřené datové platformě ESIF. Tam můžete najít grafy podle tématu, země, programu a fondu.

Jednotlivé ukazatele představují:

  • cíle stanovené v přijatých programech a každoroční informace o jejich provádění
  • prognózy ukazatelů spojené s vybranými projekty a
  • prováděné hodnoty

 

Inteligentní Evropa

Významné prostředky z EFRR jsou alokovány na posílení výzkumu, technologického vývoje a inovací, na vylepšení přístupu k digitální ekonomice a službám v oblasti IT a na posílení konkurenceschopnosti MSP. Níže uvádíme výběr klíčových investičních indikátorů.

Podpora firem

EFRR poskytuje významnou podporu evropským firmám. Tato podpora cílí na více než 1,1 milionů podniků (zejména MSP), což představuje asi 4 % všech firem v Evropě v roce 2016.

 

Pracovní místa vytvářená ve firmách

Investice EFRR mají generovat přibližně 420 000 nových pracovních míst, z nichž 58 % bude vytvořeno ve Spojeném království, Německu, Španělsku, Francii a Portugalsku. Očekává se, že více než 80 % nových pracovních míst v těchto zemích poskytnou MSP.

 

Podpora nových firem

Na rozjetí a rozšíření podnikání obdrží podporu EFRR asi 160 000 nových podniků, z nichž téměř 40 % je ve Spojeném království a 30 % je ve Francii.
Z hlediska kontextu tento cíl představuje přibližně 6 % z celkové populace nových podniků v EU (podniky do 5 let) v roce 2016.

 

Výzkumní pracovníci s vylepšenými výzkumnými zařízeními

Jedním z ústředních cílů investic EFRR jsou investice do výzkumu a inovací: 130 000 výzkumných pracovníků získá přístup k vylepšeným zařízením výzkumné infrastruktury. Toto číslo představuje 3 % všech evropských výzkumných pracovníků a odpovídá celkovému počtu výzkumných pracovníků ve Švédsku a Lucembursku (2017).

 

Domácnosti s lepším širokopásmovým přístupem

Dalších 14,5 milionů domácností bude mít širokopásmový přístup s nejméně 30 Mb/s, přičemž 68 % z nich bude ve Španělsku, Řecku a Itálii. Ve Španělsku tento cíl představuje 25 % všech domácností.
V evropském kontextu 33,2 milionů evropských domácnosti nemá širokopásmový přístup s nejméně 30 Mb/s (2017).

 

Udržitelná Evropa

Investice na podporu přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích za účelem zachování a ochrany životního prostředí, účinnějšího využívání zdrojů a na podporu přizpůsobení se změně klimatu. předcházení a řízení rizik je součástí investic EFRR a FS na podporu zelenější Evropy. Níže uvádíme výběr klíčových investičních indikátorů.

Nová kapacita obnovitelné energie

V rámci EFRR a FS má podporu dodatečná kapacita výroby obnovitelné energie ve výši 6 700 MW. Pokud jde o kontext, 6 700 MW představuje přibližně 40 % roční dodatečné kapacity obnovitelné energie v EU.

 

Nižší spotřeba energie ve veřejných budovách

V podporovaných veřejných budovách se plánují energetické úspory ve výši 4 827 GWh/rok. Pro kontext úspory odpovídají roční spotřebě téměř 900 000 domácností.

 

Lepší dodávky pitné vody

Díky investicím EFRR a FS získá 12,5 milionů lidí přístup k nové nebo vylepšené vodovodní síti. 80 % cílových příjemců žije v Rumunsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii a Řecku. Podíl rumunských občanů, kteří z těchto investic budou mít užitek, představuje 17 % všech obyvatel této země.
Pro kontext odhadem 18,1 milionů občanů EU nemá přístup k zásobování vodou (2015).

 

Vylepšení čištění odpadních vod

Dalších 17 milionů lidí bude mít užitek z nových nebo vylepšených zařízení pro čištění odpadních vod. Téměř 50 % cílených příjemců bude z Itálie, Španělska a Polska. Italští občané, kteří budou mít užitek z alokovaných prostředků z EFRR a FS, představují 7 % celkové populace.
Pro kontext odhadem 21,3 milionů občanů EU není napojeno na čištění odpadních vod (2015).

 

Výstavba nebo modernizace železničních tratí

Díky investicím z EFRR a FS bude po celé Evropě zajištěno 6 900 km nových, zrekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí, z nichž 73 % se nachází v Polsku, Španělsku, Rumunsku a Maďarsku. Investice z EFRR a FS mají vytvořit, zrekonstruovat nebo zmodernizovat 12 % z celé polské železniční sítě.
Železniční cíl TEN-T ve výši 4 500 km (platí k 12/2018) představuje 69 % z celkového cíle zrekonstruovaných železničních tratí.

 

Výstavba nebo modernizace silnic

EFRR a FS v celé Evropské unii podpoří 13 100 km nových, zrekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, z čehož 57 % bude v Polsku, Rumunsku a Česká republice.
V rámci celkového cíle výstavby nebo rekonstrukce tvoří části TEN-T 2 780 km (21 %).

 

Inkluzivní Evropa

Podporou udržitelných a kvalitních pracovních míst, sociálního začlenění, boje proti chudobě a diskriminaci a investováním do vzdělávání, vzdělání a odborné přípravy pro získávání kvalifikace představuje hlavní sociální pilíře ESF a EFRR v letech 2014–2020. Níže uvádíme výběr klíčových investičních indikátorů.

Účastníci ESF/YEI, ve vzdělávání, odborné přípravě, dostávají podporu v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění

 

Lepší infrastruktura pro péči o děti nebo vzdělávání

6,9 milionů studentů bude mít přístup k lepší infrastruktuře vzdělávání. Itálie je příjemcem se 72 % svých žáků a studentů, kteří budou mít užitek z renovované infrastruktury.
Na úrovni EU je 62,2 milionů studentů mladších 15 let (2016).

 

Lidé, kteří budou mít užitek z vylepšených zdravotnických služeb

Díky investicím z EFRR bude mít více než 46,9 milionů lidí užitek z vylepšených zdravotnických služeb, z nichž více než 50 % jsou španělští a polští občané. K vylepšeným službám v Polsku bude mít přístup 38 % celkové populace.

 

Lidé, kteří budou mít užitek z integrovaných městských strategií

V oblastech s integrovanými strategiemi rozvoje měst bude žít 45 milionů lidí, z toho 60 % ve Francii, Maďarsku a Německu. Z těchto strategií bude mít užitek 21 % obyvatel Francie a 74 % obyvatel Maďarska.