Příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů k zaměstnanosti a růstu, investiční plán a priority Komise

Další nástroje

 

ESI fondy jsou hlavním nástrojem investiční politiky EU: z jejího rozpočtu bylo přiděleno celkem 454 miliard EUR na investice ve více než 500 programech. Přidá-li se k této částce spolufinancování členských států ve výši 183 miliard EUR, činí celkový objem investic přinejmenším 637 miliard EUR. S tímto rozpočtem jsou ESI fondy stále důležitější pro spolufinancování veřejných investic, protože kompenzují pokles vnitrostátních a regionálních investic v důsledku hospodářské krize. Očekává se, že v období let 2014 až 2016 budou příspěvky z těchto fondů v průměru představovat přibližně 14 % celkových veřejných investic, přičemž v některých členských státech to bude až 70 %.

V rámci plnění cílů EU v oblasti inteligentního růstu bude více než 120 miliard EUR z ESI fondů strategicky investováno do výzkumu a inovací, na podporu malých podniků a digitálních technologií. Fondy budou také zásadní pro udržitelný růst EU. S 193 miliardami EUR, což je nejvyšší rozpočet EU, jaký kdy byl přidělen na investice do energetiky, životního prostředí, klimatu a udržitelné dopravy, budou programy významně přispívat k směrování Evropy na cestu nízkouhlíkového hospodářství.

Kromě investic do klíčových infrastruktur, jakými jsou mimo jiné širokopásmové připojení, doprava nebo dodávky vody, a investic do vzdělávání a odborné přípravy, sociálního začlenění a profesní přizpůsobivosti evropské pracovní síly budou ESI fondy přímo podporovat dva miliony podniků v celé Evropě, aby zvýšily jejich konkurenceschopnost, pomohly jim vyvíjet inovativní produkty a vytvářet nová pracovní místa.

Navíc budou ESI fondy jako zásadní část investičního plánu pro Evropu a jako doplněk k Evropskému fondu pro strategické investice (EFSI) mobilizovat investice, podporu strukturálních reforem, povzbuzovat financování soukromého sektoru, řešit selhání trhu a zlepšovat investiční prostředí.

Podle očekávání by v příštích osmi letech mělo 456 vnitrostátních a regionálních programů a 79 programů meziregionální spolupráce v rámci ESI fondů mohutně investovat do klíčových oblastí růstu, což se pozitivně odrazí na hospodářství EU.

Sdělení Komise nazvané „Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů“ poskytuje přehled, čeho by evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) měly dosáhnout v období 2014–2020, kdy budou přímo přispívat k cílům EU v oblasti růstu a zaměstnanosti, investičního plánu a priorit Komise v průběhu desetiletí. Zpráva také zahrnuje výsledky jednání se všemi členskými státy ohledně dohod o partnerství a programů.

 • Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek ESI fondů en pdf
 • Evropská územní spolupráce / INTERREG en pdf
 • Informace na vnitrostátní úrovni en pdf
 • Hodnocení a harmonogramy en pdf

Investiční oblasti:

 • Zaměstnanost, růst a investice de en fritbgesro pdf
 • Jednotný digitální trh de en fritbgesro pdf
 • Energetická unie a klima de en fritbgesro pdf
 • Vnitřní trh de en fritbgesro pdf
 • Hospodářská a měnová uniede en fritbgesro pdf
 • Spravedlnost a základní práva de en fritbgesro pdf
 • Migrace de en fritbgesro pdf

Vizualizace dat a podkladové údaje

Zaměstnanost, růst a investice de en fritbgesropdf


Jednotný digitální trh de en fritbgesro pdf


Energetická unie a klima de en fritbgesro pdf


Vnitřní trh de en fritbgesro pdf


Hospodářská a měnová unie de en fritbgesro pdf


Spravedlnost a základní práva de en fritbgesro pdf


Doplňkovost ESI fondů a EFSI

 • Doplňkovost evropských strukturálních a investičních fondů a Evropského fondu pro strategické investice: zajištění koordinace, synergií a doplňkovosti en pdf - Shrnutí bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

Fondy ESI zahrnují: