Hlavní investiční politika EU

Hlavní investiční politikou EU je regionální politika

Regionální politika cílí na všechny regiony a města v Evropské unii. Jejím cílem je podpora vytváření pracovních míst, konkurenceschopnosti firem, hospodářského růstu, udržitelného rozvoje a zlepšování kvality života občanů.

V zájmu splnění těchto cílů a řešení různorodých rozvojových potřeb jednotlivých regionů EU bylo na politiku soudržnosti pro období 2014–2020 vyčleněno 355,1 miliardy EUR, tedy téměř třetina celkového rozpočtu EU.

Jak probíhá financování

Regionální politika se realizuje prostřednictvím dva hlavních fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS).

Spolu s Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) tvoří Evropské strukturální a investiční (ESI) fondy.

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Regionální politika a politické priority Komise

Regionální politika má silný dopad v mnoha sférách. Její investice pomáhají plnit mnoho cílů EU. Politika soudržnosti doplňuje politiky EU, které se zabývají například vzděláváním, zaměstnaností, energetikou, životním prostředím, jednotným trhem, výzkumem a inovacemi.

Evropské strukturální a investiční fondy přímo přispívají k plnění investičního plánu a priorit Komise.

Regionální politika poskytuje nezbytný rámec pro investice k plnění cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v Evropské unii. 

Toto je pět cílů EU na rok 2020:

 1. Zaměstnanost: zaměstnáno 75 % lidí ve věku 20–64 let
 2. Výzkum a vývoj: investovat 3 % HDP EU do výzkumu a vývoje
 3. Změna klimatu a energetická udržitelnost:
  • snižení emisí skleníkových plynů v EU o 20 % oproti úrovni z roku 1990
  • 20 % energie z obnovitelných zdrojů
  • 20% nárůst úspory energie
 4. Vzdělání:
  • snížit počet studentů, kteří nedokončí vzdělání, o 10 %
  • minimálně o 20 milionů méně lidí zasažených nebo ohrožených chudobou a sociálním vyloučením
 5. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: Minimálně o 20 milionů méně osob se znevýhodněním a lidí ohroženým chudobou či sociálním vyloučením

Každý členský stát si v těchto oblastech stanovil vlastní národní cíle.

Regionální politika je oporou evropské solidarity

Největší část prostředků vynakládaných v rámci politiky soudržnosti se soustředí na méně rozvinuté evropské země a regiony. Cílem těchto investic je pomoci těmto zemím a regionům snižovat ekonomické, sociální a územní nerovnosti, které v EU stále přetrvávají.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Regionální politika uchránila evropské regiony a města od nejtíživějších dopadů krize

Díky podpoře veřejných investic a flexibilnímu využívání investic EU, například změnám programů financování nebo navýšení míry spolufinancování v zemích, jako je Kypr, Řecko, Maďarsko, Irsko, Portugalsko či Rumunsko, se regionální politice podařilo zmírnit dopady finanční krize, která začala v roce 2008. Regionální politika EU hraje významnou roli také v době fiskální konsolidace. Bez politiky soudržnosti by nanejvýš potřebné investice v méně rozvinutých členských státech byly v období krize nižší o 45 %.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Celkový finanční dopad

Politika soudržnosti představuje katalyzátor pro další veřejné i soukromé financování – nejen proto, že zavazuje členské státy ke spolufinancování z národního rozpočtu, ale i tím, že vytváří důvěryhodné prostředí pro investory.

Přihlédneme-li k národním příspěvkům a dalším soukromým investicím, odhaduje se dopad politiky soudržnosti v letech 2014–2020 na přibližně 450 miliard EUR.