Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Subsidiarita

Princip subsidiarity se snaží zajistit, aby byla rozhodnutí přijímána co nejblíže občanům. Kromě případů, kdy EU náleží výhradní pravomoc, by neměla být podnikána opatření na evropské úrovni, pokud by takové opatření nebylo účinnější než opatření přijaté na národní, regionální či místní úrovni. Subsidiarita je těsně svázána s principy proporcionality a nezbytnosti, což znamená, že žádné opatření Unie by nemělo překračovat rámec nezbytného pro dosažení cílů Smlouvy.

Subsidiarita byla poprvé zavedena ve Smlouvě o Evropské unii (čl. 5) v roce 1992. Amsterodamská smlouva (1997) princip rozšířila, například tím, že se u všech návrhů právních předpisů posuzuje jejich dopad na subsidiaritu.

Lisabonská smlouva tento princip dále posiluje. Mezi konkrétní změny, které přinesla, patří: větší míra konzultací na místní a regionální úrovni při předkládání návrhů právních předpisů, užší komunikace s národními parlamenty během legislativního procesu.

Další informace