Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Předběžné podmínky

Předběžné podmínky patří mezi klíčové prvky reformy politiky soudržnosti v období 2014–2020. Byly zavedeny pro evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), aby se zajistilo, že budou nezbytné podmínky pro účinné a efektivní používání ESI fondů.

Tyto podmínky se pojí k následujícím položkám:

 1. politické a strategické rámce s cílem zajistit, aby strategické dokumenty na vnitrostátní a regionální úrovni, které podporují investice s využitím ESI fondů, měly vysokou kvalitu a byly v souladu s normami společně odsouhlasenými členskými státy na úrovni EU;
 2. regulační rámce s cílem zajistit, aby provádění činností spolufinancovaných z ESI fondů odpovídalo acquis EU; a
 3. dostatečná administrativní a institucionální kapacita veřejné správy a zúčastněných stran provádějících ESI fondy.

Celkem sedm obecných předběžných podmínek se váže k horizontálním aspektům provádění programu a 29 tematických předběžných podmínek stanoví odvětvové podmínky pro příslušné investiční oblasti způsobilé pro podporu v rámci politiky soudržnosti (investiční priority).

Pokud předběžné podmínky nebyly splněny v době přijetí programu, byly v operačních programech stanoveny akční plány a dokončení akčních plánů bylo požadováno do konce roku 2016.