Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

EFRR byl založen v roce 1975 a poskytuje finanční podporu pro rozvoj a strukturální změny regionálních ekonomik, ekonomickou změnu, posílení konkurenceschopnosti a územní spolupráci v celé EU. Spolu s Evropským sociálním fondem (ESF), Fondem soudržnosti, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) je EFRR jedním z pěti strukturálních a investičních fondů EU (ESIF).

Pro období 2014–2020 dosahuje rozpočet EFRR výše překračující 250 miliard EUR. Fond podporuje projekty spadající do 11 tematických cílů politiky soudržnosti a zaměřuje se zejména na čtyři hlavní priority:

 • posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací,
 • zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT) a zvýšení jejich kvality,
 • posilování konkurenceschopnosti MSP,
 • podpora přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech sektorech.

V rámci cíle Evropská územní spolupráce financuje EFRR také přeshraniční, meziregionální a nadnárodní projekty.