Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) podporuje evropskou politiku rozvoje venkova. Za tím účelem financuje programy rozvoje venkova ve všech členských státech a regionech Unie. Programy jsou navrhovány ve spolupráci Evropské komise a členských států a berou ohled na strategické pokyny pro politiku rozvoje venkova přijaté Radou a priority stanovené v národních strategických plánech.

V programovém období 2014–2020 byl EZFRV vůbec poprvé začleněn do rámce politiky evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a podléhá nařízení o společných ustanoveních (1303/2013).

Pro období 2014–2020 se fond zaměřuje na tři hlavní cíle:

 • podporu konkurenceschopnosti zemědělství,
 • zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření proti změnám klimatu,
 • dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských ekonomik a obcí, včetně vytvoření a udržování zaměstnanosti.

Klíčovou úlohu při podpoře ekonomické regenerace venkovských oblastí hraje také politika soudržnosti, která doplňuje opatření podporovaná Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.