Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

V období 2014–2020 je politika soudržnosti financovaná z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Fondy ESIF se skládají z pěti různých fondů, které všechny patří do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, neboli tzv. „nařízení o společných ustanoveních“.

Strukturální fondy sestávají ze dvou složek: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který poskytuje již od roku 1975 finanční podporu pro rozvoj a strukturální změny regionálních ekonomik, hospodářskou změnu, zvýšení konkurenceschopnosti, stejně jako pro územní spolupráci v celé EU, a Evropský sociální fond (ESF), který byl vytvořen v roce 1958 a snaží se příspěvky podporovat adaptabilitu pracovníků a podniků, přístup k zaměstnanosti a účasti na trhu práce, sociální začleňování osob se znevýhodněním, boj proti všem formám diskriminace a tvorbu partnerství za účelem řízení reforem v oblasti zaměstnanosti.

Další tři fondy, které jsou součástí ESIF, jsou Fond soudržnosti, který podporuje výhradně méně rozvinuté členské státy, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský.