Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Způsobilost výdajů

Kritéria způsobilosti výdajů určují, zda je možné určité náklady financovat z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti (FS), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.

Nařízení o společných ustanoveních (1303/2013) určuje základní principy způsobilosti výdajů na evropské úrovni. Zajišťuje tak určitou konzistenci mezi pravidly implementovanými v členských státech. Podrobná kritéria jsou stanovena na národní úrovni.

Určitá položka výdajů může být způsobilá pro financování pouze tehdy, pokud byla zaplacena mezi datem předložení operačních programů Komisi nebo 1. lednem 2014 (podle toho, které z těchto dat je dřívější) a 31. prosincem 2023.

Náklady způsobilé pro poskytnutí příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programech spadajících do cíle Evropská územní spolupráce zahrnují finanční poplatky a náklady na záruky, stejně jako výdaje orgánů veřejné správy vzniklé ve vztahu k realizaci operací. Komise rovněž schválila seznam výdajových položek, které nejsou způsobilé pro poskytnutí příspěvku z EFRR, ESF či Fondu soudržnosti, například úroky z dlužných částek či vratnou daň z přidané hodnoty.