Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Kontrola a audity

Výrazem „kontrola a audity“ se označuje zdravé finanční řízení evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Řízení a realizace programů jsou do značné míry přeneseny na správní orgány na národní a nižší úrovni. Členské státy musí Komisi ujistit o tom, že jsou prostředky vynakládány účinně a v souladu s nařízeními. Musí zajistit spolehlivé systémy účetnictví, monitorování a finančního výkaznictví, musí určit zodpovědné orgány a postupy pro zajištění adekvátních revizních záznamů.

Auditní orgán musí být stanoven pro každý operační program. Tento orgán předkládá Komisi auditní strategii, výroční auditní stanovisko a výroční kontrolní zprávu, která se zabývá problémy identifikovanými během auditů prováděných v předchozích 12 měsících.

Komise má také právo provádět audity přímo na místě (s oznámením v minimálně 10denním předstihu) nebo může požádat členský stát, aby provedl audity konkrétních programů či projektů. Uplatňuje se princip proporcionality, takže pro výrazně menší programy se nevyžaduje stejná úroveň administrativy jako pro větší programy.