Rozvoj měst

Má se za to, že města jsou nejen příčinou dnešních ekonomických, environmentálních a sociálních problémů, ale jsou i místem pro řešení těchto výzev. V městských oblastech v Evropě žijí více než dvě třetiny obyvatel EU, tyto oblasti vykazují přibližně 80 % spotřeby energie a generují až 85 % evropského HDP. Jsou motorem evropského hospodářství a živnou půdou pro tvořivost a inovace v celé Unii. Zároveň jsou však i oblastmi, kde se nejzávažněji projevují přetrvávající problémy, jako je nezaměstnanost, segregace či chudoba. Význam městských politik tudíž přesahuje hranice, a rozvoj měst je proto ústředním tématem regionální politiky EU.

Městský rozměr politiky soudržnosti

Pro období let 2014 až 2020 byla problematika měst označena za ústřední téma politiky soudržnosti. V uvedeném období bude do městských oblastí investováno alespoň 50 % prostředků EFRR. Míra investic může být v uvedeném období ještě dále navýšena. Přibližně 10 miliard EUR z EFRR bude přímo alokováno na integrované strategie pro udržitelný rozvoj měst, přičemž pravomoc k realizaci těchto integrovaných strategií udržitelného rozvoje měst bude mít asi 750 měst.

Přečtěte si více o tom, jaké výhody získávají evropská města z regionální politiky EU, nebo o tom, co se realizuje ve vašem členském státě v rámci politiky soudržnosti.