Dopravní a energetické sítě

Investice do dopravních služeb a infrastruktury mají přímý pozitivní přínos pro občany i firmy. Mezi priority politiky soudržnosti pro období financování 2014–2020 patří především inteligentní mobilita, multimodální doprava, čistá doprava a městská doprava. Politika soudržnosti podporuje také investice do infrastruktury inteligentních rozvodných energetických systémů a ukládacích a přenosových systémů (především pak v méně rozvinutých regionech).

Další nástroje

 

Udržitelná doprava a mobilita

Podpora udržitelné dopravy a odstraňování úzkých hrdel v klíčové dopravní infrastruktuře představuje jeden z jedenácti tematických cílů politiky soudržnosti pro období 2014–2020.  EU spolufinancuje z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti podporu pro projekty spojené s následujícími investičními prioritami v rámci tematického cíle 7:

  • podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru formou investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T);
  • zlepšování regionální mobility připojováním sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře TEN-T, včetně multimodálních uzlů (pouze EFRR);
  • vývoj a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí (včetně nízké hlučnosti), včetně vnitrozemských vodních cest a námořní dopravy, přístavů, multimodálních spojení a letištní infrastruktury, s cílem podpořit udržitelnou regionální a místní mobilitu;
  • vývoj a rekonstrukce komplexních, kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření pro snižování hlučnosti.

Podporu z EU je možné získat také pro investice do nízkouhlíkové dopravy v rámci tematického cíle zaměřeného na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku ve všech sektorech, zejména s podporou udržitelné multimodální městské mobility (tematický cíl 4).

Aby mohly tyto investice dosáhnout maximálního efektu, klade se v období 2014–2020 důraz zejména na to, že je třeba zajistit řádné strategické prostředí (členské státy musí například přijmout „komplexní dopravní plán“, který bude dokládat, jak projekty přispějí k vývoji jednotného evropského dopravního prostoru a transevropské dopravní sítě). 

Energetická infrastruktura a propojení

Politika soudržnosti podporuje v období 2014–2020 v rámci tematických cílů také investice do infrastruktury inteligentních rozvodných energetických systémů a skladovacích a přenosových systémů. EU spolufinancuje z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) podporu pro projekty, především v méně rozvinutých regionech, spojené s následujícími investičními prioritami v rámci tematického cíle 7:

  • zvyšování energetické účinnosti a zabezpečení dodávek na základě vývoje inteligentních rozvodných energetických systémů a skladovacích a přenosových systémů a integrace distribuované výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie;

Tyto investice se mohou týkat projektů souvisejících s elektřinou i zemním plynem, které přispívají k vývoji inteligentních systémů a doplňují investice pro podporu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Podmínkou podpory je, že členské státy musí mít vypracované komplexní plány popisující priority národní energetické infrastruktury, jež odpovídají třetímu legislativnímu balíčku k vnitřnímu energetickému trhu, jsou v souladu s desetiletým celounijním rozvojovým plánem a obsahují realistické a ucelené postupy přípravy projektů, pro které je podpora z EFRR zamýšlena.

Podporu pro investice do inteligentních elektrorozvodných systémů a systémů rozvodů (a výroby) energie z obnovitelných zdrojů je možné získat také v rámci tematického cíle 4 (nízkouhlíková ekonomika).


Pro oboje výše zmiňované investice do dopravy a energetiky by měla být podpora z politiky soudržnosti plánována ve spolupráci s podporou z nástroje pro propojení Evropy (CEF) a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), aby byla zajištěna doplňkovost a optimální propojení různých typů infrastruktury na místní, regionální, národní, makroregionální i evropské úrovni.

Soukromé zdroje by podle předpokladů měly pokrýt větší část investic do této oblasti, v případě nedostatečného pokrytí by pak měly být doplněny zdroji veřejnými. Veřejné finance by neměly soukromé investice nahrazovat, ale doplňovat a podporovat je pákovým efektem, a to v souladu s pravidly týkajícími se státní podpory.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020