Cestovní ruch

Evropa je jednou z hlavních turistických destinací světa. Cestovní ruch hraje klíčovou roli v rozvoji mnoha evropských regionů, především těch méně rozvinutých, protože má významný přesah a potenciál pro tvorbu pracovních míst, zejména v případě mladých lidí. Cestovní ruch také vykazoval značnou odolnost a přetrvávající růst i v době nedávné krize.

Další nástroje

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) podporuje konkurenceschopnost, udržitelnost a kvalitu cestovního ruchu na regionální i místní úrovni. Cestovní ruch je samozřejmě úzce spjatý s využitím a rozvojem přírodního, historického a kulturního bohatství a s atraktivitou měst a regionů pro život, práci i turistiku. Je také rozhodně úzce spjatý s vývojem, inovacemi a diverzifikací produktů a služeb, které turisté využívají a vychutnávají.

Programové období 2014–2020

Cestovní ruch není zahrnutý jako tematický cíl v nařízeních ohledně evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), protože spíše než cíl představuje prostředek resp. sektor. Zmíněná nařízení však předpokládají mnoho příležitostí pro inteligentní investice do cestovního ruchu.

Komise zveřejnila tematické pokyny pro investice do cestovního ruchu. Doporučuje, aby:

  • probíhaly způsobem sladěným s jedním nebo více tematickými cíli a investičními prioritami;
  • byly konzistentní s analýzou SWOT příslušných národních/regionálních/nadnárodních operačních programů;
  • se soustředily na lepší zhodnocení kulturního a turistického bohatství;
  • podporovaly inovaci a diverzifikaci v oblasti produktů, procesů a služeb, a také specializaci pro tržní niky za účelem překonání závislosti na nízké přidané hodnotě a dočasných pracovních silách a zajištění ekonomické aktivity a pracovních míst i mimo turistickou sezónu.
  • Pozornost by měla být zaměřena především na ztrojnásobení kapacity excelence, inovace a internacionalizace malých a středních podniků a klastrů a činností týkajících se (křížení) klastrů, mimo jiné prostřednictvím posilování vnitřních a vnějších propojení.
  • Protože jednou z výhod sektoru cestovního ruchu je nízké umístění bariér zabraňujících vstupu na trh, měl by být kladen důraz na podporu podnikání a zakládání nových společností.

Cestovní ruch bude i nadále hrát prominentní roli v plánovaných investicích z fondu EFRR i dalších souvisejících investicích do uchování, ochrany, propagace a rozvoje přírodního a kulturního dědictví (viz graf). Plánovaná alokace z fondu EFRR činí cca 8 miliard EUR.

Databáze eye@RIS3, která eviduje vznikající půdu regionálních inteligentních specializací v Evropě (provozovaná platformou pro inteligentní specializaci) ukazuje, že mnoho regionů upřednostňuje v oblasti cestovního ruchu v rámci svých strategií pro inteligentní specializaci inovaci služeb a inovaci podnikatelských modelů a že na tyto účely vyčlení podstatnou část prostředků.

Budou se například soustředit na snahu o rozvoj konkurenceschopných tržních nik a rozvoj značek, například v oblasti cestovního ruchu pro seniory (stříbrná ekonomika) nebo ekologického cestovního ruchu, aktualizovat své řetězce hodnot v oblasti cestovního ruchu za účelem cílení na vyšší segmenty trhu a diverzifikovat aktivity v oblasti cestovního ruchu tak, aby byly méně závislé na sezónním cestovním ruchu.

Tyto regiony mají zavedeny komplexní strategie k dosažení vyšší přidané hodnoty nejen prostřednictvím investic do inovací v oblasti cestovního ruchu, ale také pomocí mobilizace více vlivů přesahujících do jiných průmyslových odvětví, jako jsou kulturní a kreativní průmysly, zemědělství a potravinářství, stavební průmysl apod.